Štete gubara na voćnim vrstama

Leptiri gubara ističu se spolnim dimorfizmom. Mužjak ima raspon krila 3,5 cm, sivosmeđe boje, tijelo mu je vitko i dobro leti. Raspon krila kod ženki gubara je 6-7 cm, žučkastobijele boje s tamnim valovitim prugama ili točkama. Ženka odlaže jaja u pukotine kore debla, u nakupinama koja sadrže 400 do 600 jaja. Jajna legla prekrivena su žućkastim dlačicama sa ženkinog zadka. Jajna legla imaju promjer 3 do 5 cm. Štetnik prezimljava u stadiju jaja.

Slika1.: Jajno leglo gubara (snimila: S. Slovic)

gusjenica4_4.jpg

Slika 2.: Jaja u jajnom leglu (snimila: S. Slovic)

gusjenica1_4_4.jpg

Gusjenice iz jaja izlaze tijekom travnja i svibnja te prave štetu hraneći se lišćem. Izgled gusjenice varira tijekom razvoja. Mlade gusjenice su crnosive boje, a na svakom segmentu imaju bradavice s dugačkim tamnim dlakama. Aerostatičke dlake omogućavaju mladim gusjenicama prenošenje vjetrom. Odrasle gusjenice na hrptu imaju dva reda bradavica (prvih pet pari bradavica je modre boje, a preostalih sedam pari su crvenkaste boje). Glava odrasle gusjenice je žuta sa crnim šarama. Naraste do 7 cm.

Slika 3.: Gusjenice gubara (Snimila: M. Križanić Božurić)
gusjenica2_4_4.jpg

Razvoj gusjenice traje oko 60 dana nakon čega se kukulji. Stadij kukuljice traje 10 do 18 dana, nakon čega izlijeću leptiri. Nakon kopulacije odlažu jaja koja će prezimiti.

U Hrvatskoj dopuštenje za suzbijanje gubara na voćnim vrstama imaju slijedeći insekticidi: Callifos 48 EC, Direkt, Dursban E-48, Finish E-48, Nufos, te mikrobiološki insekticidi: Baturad WP i Foray 48 B. Pripravci Baturad WP i Foray 48 B dopušteni su u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.  

Učinkovitost navedenih pripravaka veća je ukoliko se primijene u ranijem razvojnom stadiju gusjenica. 

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis