Kratke upute za legalizaciju bespravne građevine

Dokument za ispis

 • Građevina se smatra legalnom bez obzira ima li ili nema akt za gradnju ako je sagrađena prije 15. veljače 1968. Sve što je sagrađeno, nadograđeno ili rekonstruirano nakon toga datuma da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju (građevinska ili lokacijska dozvola, rješenje o gradnji, potvrda na glavni projekt…)

Zašto legalizirati bespravnu gradnju?

 • Samo legalne građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu.
 • Obavljanje gospodarskih djelatnosti u: ugostiteljstvu, trgovini, turizmu itd. moguće je samo u legalnim građevinama.
 • Dokaz legalnosti gradnje građevine jedan je od nužnih uvjeta za prijavu sredstava iz Europskih fondova.

Koje građevine se mogu legalizirati?

 • Nove građevine i rekonstrukcije postojećih samo ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave od 21. lipnja 2011. Građevina mora biti izgrađena u grubim građevinskim radovima najmanje jedne etaže (minimalno temelji sa zidovima). Nije moguće legalizirati samo temelje iako su vidljivi na snimci.
 • Sve što je sagrađeno nakon 21. lipnja 2011. nije moguće legalizirati.

Zahtjev za legalizaciju može se predati najkasnije do 30. lipnja 2013. godine!

Postupak legalizacije

 • Prva stanica u prikupljanju dokumentacije treba biti Katastar.
 • Započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u upravni odjel nadležan za izdavanje akata za gradnju na području na kojem se građevina nalazi.
 • Zahtjevu je potrebno priložiti određenu dokumentaciju. Vrsta dokumentacije ovisi o kategoriji u koju građevina pripada.
 • Sve su građevine razvrstane u četiri skupine (prema složenosti i veličini).
 • Ako je građevina ucrtana u katastarski plan u gabaritima u kojima je izgrađena nije potrebno tražiti geodetsku snimku.

4 SKUPINE  ZGRADA:

1.       ZAHTJEVNA ZGRADA – svaka građevina površinom veća od 400 m², građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti s površinom većom od 1000 m² te sve zgrade javne namjene bez obzira na površinu.

Dokumentacija:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili ovlaštena pravna osoba, ako je građevina evidentirana u katastarskom planu u gabaritima u kojima je sagrađena umjesto geodetske snimke prilažu se tri kopije katastarskog plana
 • tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt
 • izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.

2.       MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA – svaka građevina koja površinom nije veća od 400 m² i građevina koja je namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti površine do 1000 m².

Dokumentacija:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili ovlaštena pravna osoba, ako je građevina evidentirana u katastarskom planu u gabaritima u kojima je sagrađena umjesto geodetske snimke prilažu se tri kopije katastarskog plana
 • tri primjerka snimke izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni ing. građevinarstva.

3.       JEDNOSTAVNA ZGRADA – svaka građevina koja površinom nije veća od 100 m² i građevina namijenjenih isključivo poljoprivrednoj djelatnosti površine do 400 m²

Dokumentacija:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije ili ovlaštena pravna osoba, ako je građevina evidentirana u katastarskom planu u gabaritima u kojima je sagrađena umjesto geodetske snimke prilažu se tri kopije katastarskog plana
 • iskaz površina i obračunske veličine zgrade (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni ing. građevinarstva)
 • najmanje četiri fotografije koje prikazuju sva pročelja zgrade
 • iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni ing. građevinarstva)

4.       POMOĆNA ZGRADA – građevina u funkciji osnovne zgrade (garaža, sušara, vrtna kućica…) koja ima jednu etažu i površine do 50 m²

Dokumentacija:

 • tri primjerka kopije katastarskog plana
 • dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

Za dodatne informacije obratite se u:

Tomislav Mesić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za govedarstvo
Josip Komljenović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik za govedarstvo

Pripremi za ispis