IPPC direktiva

IPPC se provodi kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi u zaštiti okoliša:
– Zaštita okoliša u cjelini sprečavanjem ili smanjenjem na najmanju moguću razinu emisija u zrak, tlo i vodu,
– Smanjenje potrošnje energije i sirovina te recikliranje i ponovna uporaba,
– Uporaba čiste tehnologije radi smanjenja zagađenja na izvoru,
– Poticanje inovacija i odgovornosti industrijskih operatera za razvijanje zadovoljavajućih rješenja za zaštitu okoliša,
– Osnivanje centara u kojima bi se na jednom mjestu moglo saznati sve o izradi aplikacija
– Pojednostavljenje i jačanje uloge nadležnih organa.  

Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša odnose se na postrojenja (uključujući stara i nova postrojenja) koja od nadležnih tijela moraju dobiti okolišnu dozvolu.
Sva postrojenja u Hrvatskoj koja moraju dobiti okolišnu dozvolu navedena su u popisa djelatnosti koje mogu uzrokovati emisije zagađujućih materija u tlo, zrak, vodu i more u Dodatku I Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/2008).  

U poljoprivrednoj djelatnosti IPPC direktiva 96/61/EC definira postrojenja za intenzivan uzgoj peradi i svinja s više od 40.000 mjesta za perad (nesilice, brojleri, pure, patke ili biserke), 2000 mjesta za uzgoj svinja (tovljenika) preko 30 kg odnosno 300 uvjetnih grla i 750 mjesta za uzgoj krmača odnosno 225 uvjetnih grla. IPPC direktiva navodi tehnike koje se moraju primjenjivati u svakom koraku proizvodnog ciklusa kako bi se umanjio negativan utjecaj na okoliš. Također identificira pojedine opasnosti koje mogu rezultirati incidentima tijekom rada pojedinog postrojenja za intenzivan uzgoj peradi i svinja. 

Za ishodovanje okolišne dozvole mogu se koristiti i sredstva iz Mjere 101 unutar IPARD programa   – "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice (EU)"

Da bi ostvario pravo na ulaganja koja su neophodna za usklađivanje s IPPC Direktivom (2008/1/EC), u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Uredbom o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08), podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktivi (2008/1/EC) te mora pribaviti na početku ulaganja Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o Elaboratu o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja. Sve investicije koje zadovolje navedene uvjete prihvatljive su za ulaganje, bez povećanja postojećih kapaciteta na objektu koji je predmet ulaganja. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.   

O IPPC-u u Hrvatskoj
Tijekom nekoliko posljednjih godina Hrvatska je postigla napredak u prenošenju Direktive 2008/1/EC o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša u hrvatsko zakonodavstvo, kao što se navodi u Nacionalnom programu za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji (NPAEU, travanj 2009). Direktiva IPPC 2008/1/EC prenesena je u hrvatsko zakonodavstvo preko Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/2007), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/2008) te Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/2008). Prema tim zakonima objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđuju se za nova postrojenja, u slučaju rekonstrukcije starih postrojenja, te za postojeća postrojenja koja spadaju u jednu od aktivnosti navedenih Dodatku I Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (takozvana IPPC postrojenja).  

Nadležna tijela
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nadležno je tijelo za dobivanje okolišnih dozvola i koordinaciju s tijelima odgovornima za izdavanje drugih dozvola za ista postrojenja. Agencija za zaštitu okoliša (AZO) prikuplja podatke za registar onečišćenja okoliša i ima obvezu izdavanja redovitih izvješća. Za nova postrojenja mogao bi se ujediniti postupak za dobivanje studije o utjecaju na okoliš i okolišne dozvole. 

Postupak za dobivanje okolišne dozvole
Postupak za dobivanje okolišne dozvole utvrđen je uglavnom Uredbom i o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/2008) i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/2008), ali i Zakonom u upravnom postupku. Taj postupak pojednostavljeno bi se mogao opisati u sljedećim koracima:

1. Izrada IPPC aplikacije od strane ovlaštenika,

2. Predaja aplikacije nadležnom tijelu (Odjel za objedinjene uvjete zaštite okoliša MZOP),

3. Preliminarna procjena aplikacije od strane Odjela za objedinjene uvjete zaštite okoliša MZOP-a,

4. Ministarstvo zatim šalje aplikaciju drugim zainteresiranim tijelima i institucijama kao što su Hrvatske vode, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za zaštitu prirode, Odjel za zaštitu zraka te Odjel za gospodarenje otpadom),

5. U aplikaciju se zatim uključuju izjave tih tijela,

6. Procjena aplikacije od strane Odjela za objedinjene uvjete zaštite okoliša MZOP-a

7. Objavljivanje aplikacije,

8. Javno izlaganje u nazočnosti tijela lokalne samouprave (županije, gradovi) i nevladinih organizacija,

9. Priprema nacrta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od strane Odjela za objedinjene uvjete zaštite okoliša MZOP-a i njegovo objavljivanje,

10. Izdavanje rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.                                                                       

                                                                                Valerija Čižmak, dipl. ing. agr.
 viša stručna savjetnica
Pripremi za ispis