Program za opožarena područja na Braču

Naglašena je potreba stručne i financijske pomoći, kako lokalne samouprave tako i Vlade RH. Kao primjer istaknut je „Program obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju“, koji je Vlada RH bila pokrenula nakon velikih požara u ljeto 2003. godine. Program su na terenu provodile županije u suradnji s Hrvatskim šumama i HZPSS-om, a samo na području Splitsko-dalmatinske županije uređeno je 148 km poljskih i šumskih putova te je obnovljeno 250 ha trajnih nasada.

Rukovoditeljica P.O. HPK JPSS Danica Tadin dipl. ing. agr. izjavila je medijima kako se planira niz stručnih predavanja i prezentacija obnove opožarenih nasada koji će se održati u suradnji s općinama i udrugama.

Dana 27. srpnja, u pratnji vatrogasnog zapovjednika DVD Supetar i savjetnika na terenu Milana Jakovčića, izvršen je pregled opožarenog terena te su direktor i glasnogovornik stekli potpunu sliku o razmjerima samoga požara i nastalim štetama.

Također su održani sastanci s čelnim ljudima općina Milna, Nerežišća i Sutivan, gdje su usuglašena mišljenja o potrebi inventarizacije pojedinačnih šteta i aktivnostima usmjerenima prema Županiji i Vladi RH za pomoć pri njihovu saniranju. Naglašena je potreba uključivanja svih stručnih službi (Splitsko-dalmatinska županija, općine, Hrvatske šume, Vatrogasna zajednica, HPK i instituti) u izradu programa obnove opožarenog područja. Dogovorena je daljnja suradnja na organiziranju predavanja i demonstracija obnove maslinika stradalih u požarima, koja će se održati u idućem razdoblju.

U popodnevnim satima u Nerežišćima je održano prvo u nizu predavanja JPSS

P.O. Splitsko-dalmatinske županije na temu „Obnova maslinika i vinograda nakon požara“. Predavanje su održali Milan Jakovčić dipl. ing. agr. i Žarko Kovačić dipl. ing. agr., a poljoprivrednici su pokazali zanimanje te su aktivno sudjelovali u raspravi.

                                               Područni odjel HPK-a Splitsko-dalmatinske županije
                                    Žarko Kovačić dipl. ing. agr;
Milan Jakovčić dipl. ing. agr.
                      
Pripremi za ispis