Obavijest poljoprivrednicima

U svezi Vašega upita koji se odnosi na obvezu vođenja evidencije nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (dalje kao: OPG) i njegovih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva u obavljanju poljoprivredne djelatnosti, podsjećamo da je odredbom članka 4. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, dalje kao: ZOR) poslodavcu utvrđena obveza vođenja evidencije o radnicima koji su kod njega zaposleni. Iz odredbe čl. 2. st. 1. ZOR-a proizlazi da je radnik fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca, a nositelj OPG-ea je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na tom gospodarstvu i odgovoran je za njegovo poslovanje, dakle on ne obavlja rad nesamostalno kao radnik, nego obavlja samostalno djelatnost te je sam u ulozi poslodavca ili može biti u toj ulozi ako bi zapošljavao drugu/e fizičku/e osobu/e.

Dakle, u smislu odredbi ZOR-a nositelj OPG-a ne bi bio radnik pa smo mišljenja da iz ZOR-a i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 66/10, dalje kao: Pravilnik), ne proizlazi obveza da on sam za sebe vodi spomenutu evidenciju. Slično je i sa njegovim punoljetnim članovima zajedničkog kućanstva i oni, u pravilu, ne sklapaju s njim ugovor o radu, nego zajedno s njim obavljaju samostalnu poljoprivrednu djelatnost i u slučaju kada nemaju status radnika niti za njih nema obveze voditi evidenciju o radnicima. No, ako bi neki od članova zajedničkog kućanstva nositelja OPG-ea u istom imao status radnika, podsjećamo da se sukladno odredbi čl. 3. st. 3. ZOR-a na člana obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca, ne primjenjuju odredbe ZOR-a o radnom vremenu, stanci te o dnevnom i tjednom odmoru, ako su s poslodavcem ugovorili samostalnost u njihovom određivanju, te da niti u tom slučaju, sukladno odredbi čl. 11. Pravilnika, nema za takvog člana zajedničkog kućanstva obvezu voditi evidenciju o radnicima.

No, ako OPG  zapošljava radnike, onda je spomenute evidencije o radnicima  obvezan voditi za svakog zaposlenog radnika kao i poslodavac iz neke druge djelatnosti.

 
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Pripremi za ispis