Posjet poljoprivrednicima Varaždinske županije

U dogovoru s prof. dr. sc. Marijom Romić odabrana su gospodarstva koja se pripremaju za sudjelovanje u Projektu kontrole onečišćenja i koja se nalaze na različitom tipu tala na području Varaždinske županije.

Na svakom gospodarstvu osobiti je interes iskazan za biljnu proizvodnju, primjenu stajskoj gnoja, obavljanje analize tla i primjene preporuke gnojidbe. Često postavljena pitanja na farmama s mliječnim kravama bila su vezana uz produkciju mlijeka, količinu proteina i mliječne masti, pripremu hrane za krave, koje kulture prevladavaju u obroku, problemi na gospodarstvu i snalaženju u primjeni novih propisa koja slijede ulaskom RH u EU.

Gospodarstvo koje se bavi peradarstvom, uz tov pilića ima i povrtlarsku proizvodnju ugovorenu s raznim prehrambenim industrijama u bližoj okolici. Pitanja na ovom gospodarstvu svodila su se na primjeni pilećeg gnoja u povrtlarstvu, obzirom da se pileći gnoj miješa s gnojem obližnje farme s konjima prevladavao je interes zašto se miješa, u kojim količinama primjenjuje, da li imaju dovoljno gnoja za pokrivanje potreba proizvodnje, poštuje li se plodored, uporaba pesticida i u kojim količinama i mnoga druga. Obilazak terena bio je vrlo zanimljiv s obzirom da se posjet svodio na obilazak površina koje koriste za svoju proizvodnju.

U Varaždinskoj županiji i dalje traju predavanja za poljoprivrednike vezana uz prilagodbu poljoprivredne proizvodnje EU standardima, Nitratna direktiva, Primjena dobre poljoprivredne prakse, IPARD, ARKOD. Predavanja su organizirana u suradnji s Udrugama proizvođača i načelnicima općina Klenovnik i Petrijanec, kojima se ovim putem zahvaljujem.

 
Područni  odjel HZPSS-a Varaždinske županije
Gordana Brečak mag. ing. agr.,
savjetnica za projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi
 
Pripremi za ispis