Objavljen treći natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa

Na temelju članka 20. i 21. Pravilnika o provedbi SAPARD programa (Narodne novine, br. 17/08) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz SAPARD programa za:
Mjeru 1 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i
Mjeru 2 – unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribarskih proizvoda
I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz SAPARD programa (posebni pretpristupni fond namijenjen za poljoprivredu i razvitak ruralnih područja), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi SAPARD programa, Narodne novine br. 17/08 (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
Sredstva iz SAPARD programa su nepovratna, a osigurana su iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske.
II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim u Pravilniku.
III. DODJELA SREDSTAVA I IZNOSPOT­PORE
Sredstvima iz SAPARD programa sufinanciraju se projekti korisnika do 50% priznatih prihvatljivih izdataka sukladno Prilogu IX. Pravilnika.
Sredstva se dodjeljuju za izvršena prihvatljiva ulaganja u Mjeri 1 za sljedeće sektore:
A) sektor mlijeka (kravlje), mesa (goveđe, svinjsko i meso peradi) i jaja
B) sektor voća i povrća
C) sektor žitarica i uljarica.
Najviši iznos potpore iz Mjere 1 može iznositi 2,500.000,00 kuna po korisniku.
Sredstva se dodjeljuju za izvršena prihvatljiva ulaganja u Mjeri 2 za sljedeće sektore:
A) sektor mlijeka i mliječnih proizvoda
B) sektor mesa
C) sektor ribarstva
D) sektor voća i povrća.
Najviši iznos potpore iz Mjere 2 može iznositi 10,000.000,00 kuna po korisniku.
IV. UVJETI
1. Podnositelj mora podnijeti kompletnu prijavu za dodjelu SAPARD sredstava za ulaganja u Mjeru 1 na obrascu SSP-1, a za ulaganja u Mjeru 2 na obrascu SSP-2, te svu propisanu dokumentaciju, sukladno Prilogu I, III IV – VIII Pravilnika.
2. Podnositelj koji prijavljuje više ulaganja unutar iste mjere podnosi prijavu na jednom prijavnom obrascu.
V. PRIJAVNI OBRASCI
Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: www.mps.hr, a mogu se podići i u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, gdje se mogu dobiti i ostale informacije o provedbi SAPARD programa.
Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se obrasci popunjavaju ručno moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.
VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za SAPARD – ne otvaraj«.
Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: www.mps.hr, te u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.
VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 19. veljače 2008. i traje do 3. travnja 2008. do zaključno 12 sati.

Prijave pristigle prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.
Rokovi za donošenje pojedinih Odluka, sukladno Pravilniku, a za prijave zaprimljene prije datuma odobravanja nove, službene verzije dokumenata od strane Europske komisije, počinju teći danom donošenja Odluke o odobrenju nove službene verzije.
VIII. OBRADA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKA
Potpune prijave koje pristignu u zadanom roku obrađuju se i odobravaju po redoslijedu podnošenja prijave koji je vidljiv na omotnici pošiljke, do iskorištenja raspoloživih sredstava za pojedinu mjeru.

 

U Zagrebu, 19. veljače 2008.

 Ministarstvo poljoprivrede,ribarstva
i ruralnog razvoja

 

Sve informacije o SAPARD programu i prijavi na natječaj mogu se dobiti na kontakt adresama Ministarstva info@dmssa.hr, tel: 01/6002 742 i 01/6002 743, fax: 01/6002 852, www.mps.hr ili u Odsjecima Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu.

Pripremi za ispis