Ribarske zadruge i mogućnost transformacije u organizacije proizvođača sukladno EU pravilima

Osnivanje dosadašnjih ribarskih zadruga uglavnom je kao glavne odrednice u udruživanju samih ribara imalo neriješen status obalne infrastrukture u obalnim zajednicama kao i bolje pozicioniranje u smislu trženja odnosno zajedničkog nastupa na tržište. Obje odrednice iako različite u terminološkom međusobno se nadopunjuju u funkcionalnom smislu. Naime bez riješene obalne infrastrukture javljaju se problemi i u trženju.

Jedna od sastavnica zajedničke ribolovne politike EU je i zajednička organizacija tržišta te se kroz nju očituje potreba za poštivanjem zajedničkih standarda i sanitarno higijenskih normi na jedinstvenom EU tržištu. Organizacije proizvođača su ključne u provedbi zajedničke organizacije tržišta jer se na njih nadovezuju intervencijski mehanizmi i na taj način se indirektno utječe očuvanje obnovljivih bioloških resursa tržnim pozicioniranjem ribara. Republika Hrvatska će u svoje zakonodavstvo morati ugraditi temeljne odredbe koje omogućuju prepoznavanje organizacija proizvođača kao i definiraju mjere koje se odnose na te organizacije. U Republici Hrvatskoj danas se već primjećuju moguće jezgre ribarskih zadruga koje bi u budućnosti mogle dobiti status organizacija proizvođača te na taj način doprinijeti kvalitetnijem pozicioniranju hrvatskog ribarstva i proizvoda ribarstva na zajedničkom jedinstvenom tržištu. U nastavku donosimo pregled Europske regulative koja se odnosi na organizacije proizvođača u ribarstvu ,njihovu ulogu, njihova prava i obveze kao i obveze države. U edukativnom smislu materijal je izradila uprava ribarstva MPŠVG:

 1. ŠTO JE ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA

 • Čine ju proizvođači – ribari ili uzgajivači ribe koji se dobrovoljno udružuju radi usvajanja mjera koje bi osigurale bolje uvjete komercijaliziranja njihovih proizvoda.
 • Organizacija proizvođača je svaka pravna osoba ustanovljena na inicijativu skupine proizvođača jednog ili više proizvoda.
 • One su temeljni elementi zajedničke organizacije tržišta koje zbog sve veće koncentracije potražnje moraju na svojoj razini decentraliziranim djelovanjem koncentrirati kako bi se ojačao položaj proizvođača na tržištu.
 • One su dobrovoljne i korisne u smislu opsega i učinkovitosti usluga koje organizacije proizvođača pružaju svojim članovima.
 • Organizacije proizvođača ne smiju imati vladajući položaj na određenom tržištu, osim ako je to potrebno za ostvarenje posebnih propisanih ciljeva.

2. PRETPOSTAVKE ZA OSNIVANJE ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA

Predviđeni mehanizam za određivanje cijena kao u slučaju viška unutarnje proizvodnje tako i u slučaju konkurencije od strane država nečlanica EU pretpostavlja organiziranje organizacije proizvođača odnosno organizacije ili udruženja osnovane na inicijativu proizvođača s ciljem vršenja prikladnih mjera za osiguranje racionalne aktivnosti ribolova i poboljšanje uvjeta prodaje vlastitih proizvoda. Stoga organizacije proizvođača djeluju unutar zajedničkog tržišta EU kao osnovni činitelj za ostvarivanje Zajedničke organizacije ribolova i trženja.

Zajednička organizacija ribolova i trženja u EU sastoji se od slijedećih elemenata:

 1. Opće odredbe za komercijaliziranje svježih proizvoda koji se odnose na kvalitetu, klasifikaciju odnosno općenito prilagodba tržišnim standardima.
 2. Organizacije proizvođača osnivaju se kako bi doprinijele organiziranju tržišta i njihova je funkcija zaštita ribara od neočekivanih varijacija potražnje.
 3. Sustav potpore cijena, odnosno intervencijski mehanizmi predviđeni na nivou EU.
 4. Odredbe koje određuju trgovinu sa zemljama koje nisu članice EU.
 5. Ribarske aktivnosti trebaju biti prilagođene zahtjevima tržišta i zato je nužno da se politika i ribolova i trženja vodi u jednom tijelu.

3. ŠTO JE PROIZVOĐAČ I PROIZVODI RIBARSTVA U SMISLU OP

Proizvođač je fizička ili pravna osoba koja upotrebljava sredstva za proizvodnju kako bi proizvela proizvode ribarstva radi njihove prve prodaje.

Proizvodi ribarstva obuhvaćaju proizvode ulovljene u moru ili u kopnenim vodama i proizvode akvakulture, navedene u daljnjem tekstu.

a)

 • Žive ribe
 • Ribe, svježe ili rashlađene,
 • Ribe smrznute,
 • Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemljeveno i mljeveno), svježe, rashlađeno ili smrznuto

b)

 • Ribe, sušene, soljene ili u salamuri; dimljene ribe, čak i kuhane prije ili u tijeku procesa dimljenja; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, uporabljivi za ljudsku prehranu

c)

 • Rakovi s ljuskom ili bez ljuske, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; rakovi u ljusci, kuhani u pari ili vodi, čak i rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu
 • Mekušci s ljušturom ili bez ljušture, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskralješnjaci, osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralješnjaka osim rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu

4. CILJEVI ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA

Osiguravanje obavljanja ribolova u razumnim granicama i poboljšanje uvjeta prodaje proizvoda njihovih članova poduzimanjem mjera koje će:

 • poticati planiranje proizvodnje i njezino prilagođavanje potražnji, kako u pogledu količine tako i pogledu kakvoće, posebice provedbom planova ulova,
 • poticati koncentraciju ponude,
 • stabilizirati cijene,
 • poticati takve načine ribolova koji podupiru održivi ribolov.

5. OBVEZE ČLANOVA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA

Statut obvezuje članove proizvođače:

 • da pri izlovu, proizvodnji i prodaji primjenjuju pravila koje je usvojila organizacija proizvođača,
 • ukoliko je dotična država članica odlučila da organizacije proizvođača upravljaju nekim ili svim izlovnim kvotama i/ili primjenom mjera u svezi sa ribolovnim naporom, primjenjuju mjere koje je u tu svrhu donijela organizacija,
 • da osiguraju da za svaki proizvod ili skupinu proizvoda jedno plovilo pripada samo jednoj organizaciji proizvođača,
 • da cjelokupnu proizvodnju proizvoda za koje su učlanjeni u određenu organizaciju proizvođača prodaju preko te organizacije; međutim, organizacija može odlučiti da se ova obveze neće primjenjivati ako se proizvodi prodaju u skladu sa zajedničkim pravilima koje je unaprijed utvrdila,
 • da pružaju podatke koje zahtjeva organizacija proizvođača radi određivanja mjera ili ispunjavanja zakonskih obveza ili u statističke svrhe,
 • da plaćaju novčane doprinose koje statut predviđa za osnivanje i punjenje interventnog fonda u svrhu financiranja mjera povlačenja s tržišta,
 • da budu članovi organizacije najmanje tri godine nakon njenog priznavanja te da, ukoliko je žele napustiti, o tome obavijeste organizaciju najmanje godinu dana unaprijed. 

6. PRIZNAVANJE ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA

6.1. Osnovni uvjeti

Država članica priznaje kao organizaciju proizvođača sva udruženja proizvođača koja:

 • imaju službeno sjedište na njezinom području,
 • gospodarski su dovoljno aktivna na njezinom području,
 • imaju minimalni broj članova proizvođača odnosno da obuhvaćaju minimalni opseg utržive proizvodnje,
 • postoji dovoljno dokaza o tome da mogu valjano obavljati svoje djelatnosti, glede trajnosti i učinkovitosti,
 • imaju potrebni pravni status u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom,
 • podnesu zahtjev za takvim priznanjem.

6.2. Posebni uvjeti

Države članice mogu za određeno ribolovno područje priznati isključivo jednu organizaciju proizvođača ako se utvrdi da je ona reprezentativna prema propisanim mjerilima.

Država članica priznaje i organizaciju proizvođača čije je službeno sjedište na njezinom području, ali čiji su neki članovi državljani jedne ili više drugih država članica, ako su ispunjeni propisani uvjeti.

Države članice mogu posebno priznati i organizacije proizvođača koje prodaju proizvode za koje su posebnom Uredbom utvrđene zajedničke tržišne norme ili proizvode akvakulture ukoliko su dostavile plan poboljšanja kakvoće tih proizvoda. Takvi planovi moraju uključivati sve faze proizvodnje i prodaje:

 • bitno poboljšanje kakvoće proizvoda dok su na plovilu ili tijekom njihovog uzgoja,
 • optimalno održavanje kakvoće proizvoda tijekom njihovog izlova, iskrcavanja, vađenja, rukovanja, prijevoza i prodaje,
 • primjenu odgovarajućih tehnika i znanja za postizanje gore navedenih ciljeva,
 • opis planiranih mjera, uključujući pripremne studije, osposobljavanje i ulaganja. 

7. ŠTO ZNAČI DOVOLJNO GOSPODARSKI AKTIVNA

Smatra se da je organizacija proizvođača, dovoljno gospodarski aktivna ako je:

7.1. Ulov

 • Smatra se da je područje na koje se odnosi zahtjev za priznanjem dovoljno značajno, uzimajući u obzir njegovu veličinu, ukupni kapacitet ribarskih plovila čije se matične luke nalaze u tom području te redovitost i obujam iskrcanih ulova;
 • je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:
  • broj plovila kojima članovi organizacije proizvođača obavljaju djelatnost iznosi najmanje 20% ukupnog broja plovila koja su obično prisutna na tom području; ili
  • za vrstu ili skupinu vrsta za koje se traži priznanje, organizacija proizvođača proda:
   • ili najmanje 15% mase ukupne proizvodnje na svom području,
   • ili najmanje 30% mase ukupne proizvodnje u većoj luci ili tržnici na svom području, pri čemu dotična država članica definira što se, u tu svrhu, podrazumijeva pod pojmom ‘veći’.

Ukoliko organizacija proizvođača ima najmanje 30% proizvođača koji svoje djelatnosti obično obavljaju na jednom ili više područja različitih od onoga na kojemu je matična luka plovila kojima se koriste članovi organizacije proizvođača, organizacija se smatra dovoljno gospodarski aktivnom ako za vrstu ili skupinu vrsta za koje se traži priznanje, ona prodaje najmanje 4% mase nacionalne proizvodnje.

7.2. Uzgoj

Smatra se da je organizacija proizvođača za proizvode akvakulture dovoljno gospodarski aktivna ako prodaje najmanje 25% ukupne proizvodnje dotične vrste odnosno skupine vrsta u proizvodnom području koje država članica smatra dovoljno velikim na temelju mjerila koje je utvrdila ta država članica.

8. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE

Pri podnošenju zahtjeva za priznanjem organizacije proizvođača podnositelj zahtjeva dostavlja sljedeće:

 • statut organizacije proizvođača;
 • pravila i propise organizacije proizvođača;
 • imena osoba koje su ovlaštene djelovati za i u ime organizacije proizvođača;
 • podrobnosti o onim njenim djelatnostima na kojima se temelji zahtjev za priznanjem;
 • dokaze o ispunjavanju gospodarske aktivnosti.

9. IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA

Na početku ribolovne godine svaka organizacija proizvođača (osim u prvoj godini priznanja) sastavlja i šalje nadležnim tijelima države Operativni program za ribolovnu godinu za sve navedene vrste a sastoji se od:

 • strategije tržništva koju će organizacija primjenjivati kako bi količina i kakvoća ponude odgovarala zahtjevima tržišta,
 • plan ulova po vrstama a posebno za vrste na koje se primjenjuju izlovne kvote, ako te vrste predstavljaju značajni dio iskrcanog ulova njezinih članova,
 • plan proizvodnje za propisane vrste,
 • posebne preventivne mjere za usklađenje ponude vrsta koje se obično teško prodaju tijekom ribolovne godine,
 • kazne za članove koji krše odluke usvojene u svrhu provedbe tih planova.

Ukoliko tijekom ribolovne godine dođe do nepredviđenih okolnosti, Operativni program se može promijeniti, a o promjeni se moraju obavijestiti nadležna tijela države članice.

Ako organizacija proizvođača ne sastavi operativni program za ribolovnu godinu za tu ribolovnu godinu neće primiti financijsku pomoć koja se dodjeljuje za interventne mjere.

Ako organizacija proizvođača ne provodi mjere predviđene Operativnim programom za ribolovnu godinu za tu ribolovnu godinu smanjiti će se financijska pomoć sukladno propisanim odredbama.

10. ZADACI DRŽAVE

 1. Odlučuje o priznavanju organizacije proizvođača u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva kojemu je priložena sva potrebna dokazna dokumentacija.
 2. U redovitim vremenskim razmacima provodi kontrole kako bi provjerila djeluju li organizacije proizvođača u skladu s uvjetima priznanja; priznanje se može povući ako organizacija proizvođača više ne ispunjava propisane uvjete ili ako je priznata na temelju pogrešnih podataka; ako organizacija na prijevaran način stekne priznanje ili se na prijevaran način njime koristi, priznanje se odmah povlači s povratnim učinkom.
 3. U roku od dva mjeseca obavještava Komisiju o svakoj odluci o priznavanju, odbijanju priznanja ili povlačenju priznanja.
 4. Nadležna tijela države moraju odobriti Operativni program i sve njegove promjene
 5. Države članice šalju Komisiji programe koje im dostave organizacije proizvođača. Nadležno tijelo države članice ne smije odobriti takve planove prije nego se oni pošalju Komisiji i prije nego istekne rok od 60 dana tijekom kojega Komisija može zahtijevati izmjene programa ili ga može odbiti.
 6. Obavlja odgovarajuće kontrole kako bi provjerila ispunjava li svaka organizacija proizvođača obveze predviđene Operativnim programom te u slučaju da se te obveze ne ispunjavaju primjenjuju predviđene kazne.
 7. Države članice odmah obavještavaju Komisiju o slučajevima kazni organizaciji proizvođača ako ona ne sastavi Operativni program za ribolovnu godinu ili ne provodi mjere predviđene njenim Operativnim programom.
 8. Odobrava plan poboljšanja kakvoće za prodaju proizvoda za koje su posebnom Uredbom utvrđene zajedničke tržišne norme ili proizvode akvakulture.
 9. Države članice čiji su državljani članovi organizacije proizvođača osnovane na području druge države članice uspostavljaju s tom drugom državom članicom upravnu suradnju potrebnu za nadzor djelatnosti dotične organizacije.
 10. Državama članicama treba dopustiti da organizacije proizvođača odobravaju dodatnu pomoć u okviru operativnih programa u skladu s Uredbama koje reguliraju strukturne fondove a kojom se utvrđuju podrobna pravila i postupci u vezi sa strukturnom pomoći Zajednice u sektoru ribarstva.
 11. Države članice plaćaju naknadu organizaciji proizvođača u roku od četiri mjeseca od kraja godine za koju se naknada dodjeljuje, ako su njihova nadležna tijela provjerila jesu li organizacije koje primaju naknadu ispunile sve propisane obveze.
 12. Države članice mogu dodjeljivati dodatnu pomoć organizaciji proizvođača koje u okviru Operativnog programa pripreme mjere za poboljšanje organizacije i funkcioniranja tržništva ribe kao i mjere u svrhu postizanja bolje ravnoteže između ponude i potražnje.
 13. Dostavlja podatke Komisiji o uvjetima povlačenja proizvoda s tržišta dostavljenih od organizacije proizvođača.
 14. Dodjeljuju financijsku naknadu organizaciji proizvođača koje u skladu propisima povlače s tržišta propisane proizvode u obliku paušalne pomoći.
 15. Uvode sustav inspekcijskog nadzora kako bi provjerile da li proizvodi za koje se traži paušalna pomoć uistinu ispunjavaju uvjete za dobivanje te pomoći.
 16. Države članice moraju, u vremenskim razmacima koji će se utvrditi, slati Komisiji tablični pregled prosječnih cijena proizvoda i kategorija proizvoda zabilježenih na veletržnicama ili u lukama.
 17. Države članice mogu priznati udruženje organizacija proizvođača ako ono ispunjava propisane uvjete.
 18. Države članice odmah obavještavaju Komisiju o pravilima za proširenje i na nečlanove a za koje je odlučila proglasiti ih obvezujućima. Komisija može u cijelosti ili djelomično obustaviti ovu primjenu u roku od mjesec dana od dostave obavijesti dotične države.

11. FINANCIJSKA POMOĆ ORGANIZACIJI PROIZVOĐAČA

S obzirom na troškove s kojima će biti suočene organizacije proizvođača pri ispunjavanju navedenih obveza, za ograničeno razdoblje, može se odobriti primjerena nadoknada.

Pomoć se može dodjeljivati kako bi se potaklo osnivanje i olakšalo djelovanje organizacije proizvođača.

Organizaciji proizvođača može se dodijeliti naknada za proizvode koje su njihovi članovi ulovili te potom prodali i isporučili prerađivačkim industrijama čiji je poslovni nastan na carinskom području Zajednice, i koji su namijenjeni za industrijsku proizvodnju proizvoda iz propisanog tarifnog broja.

12. CIJENE

Zbog stabilizacije cijena, poželjno je da organizacije proizvođača mogu intervenirati na tržištu, naročito primjenom cijena ispod kojih se proizvodi njihovih članova povlače s tržišta.

 1. Za propisane proizvode organizacije proizvođača mogu odrediti cijenu povlačenja s tržišta ispod koje neće prodavati proizvode koje priskrbljuju njihovi članovi.
 2. Za količine povučene s tržišta organizacije proizvođača odobravaju članovima nadoknadu za propisane proizvode koji udovoljavaju određene norme, te utvrditi najveću visinu cijene povlačenja s tržišta.
 3. Organizacije proizvođača raspolažu proizvodima povučenim s tržišta na način koji ne ometa normalnu prodaju dotične proizvodnje.
 4. U svrhu financiranja mjera povlačenja s tržišta, organizacije proizvođača ili osnivaju interventni fond koji se puni doprinosima na temelju količina ponuđenih na prodaju ili primjenjuju sustav izravnavanja.
 5. Organizacije proizvođača dostavljaju nadležnim tijelima slijedeće podatke:
  • popis proizvoda na koje namjeravaju primjenjivati sustav određivanje cijene povlačenja s tržišta ispod koje se neće prodavati proizvodi članova,
  • razdoblje tijekom kojega se primjenjuju cijene povlačenja s tržišta,
  • visine cijena povlačenja s tržišta koje su predložene i koje se primjenjuju.

13. INTERVENCIJE

1.       Financijska naknada se dodjeljuje organizaciji proizvođača ako povlači s tržišta proizvode pod uvjetom da:

 • je cijena povlačenja s tržišta koju primjenjuju te organizacije cijena povlačenja s tržišta koja je utvrđena na razini Zajednice, pri čemu je dopušteno odstupanje od 10% ispod do 10% iznad te cijene kako bi se uvažila sezonska kolebanja tržišnih cijena,
 • proizvodi koji su povučeni s tržišta zadovoljavaju usvojene tržišne norme te da su odgovarajuće usvojene kakvoće,
 • se cijena povlačenja s tržišta primjenjuje tijekom cijele ribolovne godine za svaku dotičnu kategoriju proizvoda; međutim, organizacija proizvođača koja kao jednu od mjera primjenjuje mjeru zabrane ribolova ili prodaje određenih kategorija proizvoda, nije obvezna za te kategorije proizvoda primjenjivati cijenu povlačenja s tržišta utvrđenu na razini Zajednice.

2.        Financijska se naknada dodjeljuje jedino ako se proizvodi koji su povučeni s tržišta upotrebljavaju u druge svrhe, a ne za ljudsku prehranu, ili ako se njima raspolaže na način koji ne ometa normalnu prodaju drugih proizvoda.

13.1. Pomoć za obradu proizvoda

1.        Ova pomoć može se odobriti za propisane proizvode koji su povučeni s tržišta po cijeni povlačenja s tržišta ili za propisane proizvode koji su bili stavljeni u prodaju, ali za koje se može dokazati da nije bilo moguće pronaći kupca po prodajnoj cijeni koja je utvrđena na razini Zajednice. 

2.        Dopušteno je odstupanje od 10% ispod do 10% iznad tih cijena kako bi se uvažila sezonska kolebanja tržišnih cijena.

3.        Pomoć za obradu proizvoda može se dodijeliti samo za količine koje su pribavili proizvođači članovi; koji ispunjavaju zahtjeve u pogledu kakvoće, veličine i prezentiranja i koji se ili obrađuju radi stabilizacije i skladište ili se konzerviraju u skladu s uvjetima i tijekom razdoblja koje treba utvrditi.

4.        Za svaki dotični proizvod, pomoć se može dodijeliti za količinu koja iznosi najviše 18% količina koje se godišnje stavljaju u prodaju, umanjeno za postotak spomenutih količina za koji je plaćena financijska naknada.

5.        Visina ove pomoći ne smije biti veća od visine tehničkih i financijskih troškova vezanih uz postupke koji su bitni za stabilizaciju i skladištenje.

6.        Metode obrade iz ovoga članka su:

a) zamrzavanje, soljenje, sušenje, mariniranje, i po potrebi prokuhavanje i pasteriziranje;

b) rezanje na odreske ili kockice te, po potrebi, odstranjivanje glave, ako se uz ove postupke primjenjuje i jedan od načina obrade iz točke a).

13.2. Povlačenja s tržišta i obrada proizvoda koje samostalno provode organizacije proizvođača

1.        Paušalna pomoć organizacijama proizvođača koje provode interventne mjere dodjeljuje se uz uvjet da:

 • prije početka ribolovne godine te organizacije utvrde ‘neovisnu cijenu povlačenja s tržišta’,
 • organizacije proizvođača moraju tu cijenu primjenjivati tijekom cijele ribolovne godine, uz dopušteno odstupanje od 10% ispod do 10% iznad te cijene; cijena, međutim, ne smije premašiti 80% ponderirane prosječne cijene koja je za dotične kategorije proizvoda zabilježena tijekom prethodne tri ribolovne godine na području djelovanja dotičnih organizacija proizvođača,
 • proizvodi koji su povučeni s tržišta zadovoljavaju usvojene tržišne norme te da su odgovarajuće kakvoće,
 • je odšteta koja se odobrava udruženim proizvođačima za proizvode povučene s tržišta jednaka neovisnoj cijeni povlačenja s tržišta koju primjenjuju organizacije proizvođača.

2.        Paušalna se pomoć dodjeljuje za količine povučene s tržišta koje su stavljene u prodaju i koje se prodaju na način koji ne utječe na normalnu prodaju proizvodnje.

3.        Paušalna pomoć iznosi 75% neovisne cijene povlačenja s tržišta koja se primjenjuje u tekućoj ribolovnoj godini, pri čemu s taj iznos umanjuje za paušalno utvrđenu vrijednost proizvoda koji se prodaje sukladno stavku 2.

4.       Paušalna se pomoć dodjeljuje za količine povučene s tržišta koje se ili obrađuju radi stabilizacije i skladište ili se konzerviraju u skladu s uvjetima i tijekom razdoblja koje treba utvrditi. U takvim slučajevima, visina paušalne pomoći ne smije biti veća od visine tehničkih i financijskih troškova vezanih uz postupke koji su bitni za stabilizaciju i skladištenje.

5.       Paušalna pomoć može se dodijeliti samo za količine koje ne premašuju 5% godišnjih količina dotičnog proizvoda stavljenih u prodaju.

6.       Za potrebe inspekcijskog nadzora, primatelji paušalne pomoći moraju voditi evidenciju o zalihama koja mora ispunjavati utvrđena mjerila.

13.3. Pomoć za privatno skladištenje

1.       Pomoć za privatno skladištenje može se dodijeliti organizaciji proizvođača pod određenim utvrđenim uvjetima tijekom cijele dotične ribolovne godine:

2.        Za dodjeljivanje pomoći za privatno skladištenje vrijede sljedeća ograničenja:

 • proizvode mora uloviti, zamrznuti na brodu i iskrcati u Zajednici član organizacije proizvođača;
 • proizvodi moraju biti uskladišteni tijekom najkraćeg mogućeg razdoblja te potom ponovo stavljeni na tržište Zajednice;
 • najviše do 15% godišnjih količina dotičnih proizvoda koje organizacija proizvođača stavlja u prodaju.

3.        Visina pomoći za privatno skladištenje ne smije biti veća od ukupnog iznosa tehničkih troškova i kamata za razdoblje od najviše tri mjeseca. Ta se visina utvrđuje degresivno svaki mjesec.

14. PROŠIRENJE PRAVILA NA NEČLANOVE

Ukoliko se organizacija proizvođača smatra reprezentativnom glede proizvodnje i prodaje na jednom ili više mjesta iskrcaja u državi članici i ako nadležnim nacionalnim tijelima

1.        podnese zahtjev, dotična država članica može zahtijevati od proizvođača koji nisu članovi te organizacije, a koji prodaju bilo koji propisani proizvod na području za koje je organizacija proizvođača reprezentativna, da poštuju:

 • pravila proizvodnje i prodaje koje je uvela ta organizacija u svrhu ostvarenja ciljeva,
 • pravila koje je ta organizacija usvojila glede povlačenja s tržišta i obrade odnosno prerade svježih i rashlađenih proizvoda,
 • u slučaju određenih proizvoda pravila se mogu proširiti na nečlanove jedino ako je cijena koju primjenjuje organizacija proizvođača cijena povlačenja s tržišta ili prodajna cijena Zajednice, uz dopušteno odstupanje predviđeno.

2.        Države članice mogu odlučiti da se proširenje pravila iz točke ne primjenjuje na određene kategorije prodaje.

U preglednom dijelu opisana je većina sadržaja koja se odnosi na funkcioniranje organizacija proizvođača. U narednom periodu RH će u svoje zakondavstvo trebati ugraditi ove odredbe od kojih neke djelomično mogu s manjim odstupanjima biti prilagođene trenutnom stanju ribarskih aktivnosti I mogućnosti RH.

Pripremi za ispis