Svečano otvaranje pet novih objekata u općini Lukač

Sve staje podignute su iz sredstava Vlade RH, preko HBOR putem Operativnog programa za razvoj govedarstva kao i staja na OPG Novosel kapaciteta 80 komada, otvorena u svibnju ove godine a koja se također nalazi u općini Lukač. 

Nove staje sve od reda su sa vanjskom klimom i izmuzištem a vlasništvo su vrijednih stočara:

1. Bota Novica, Zrinj Lukački 32 vlasnik je staje sa rešetkastim podom, kapaciteta 55 komada, nastanjena sa simentalskim grlima uvezenim iz Austrije. Vrlo perspektivan je mladi čovjek sa dugom obiteljskom tradicijom u uzgoju stoke i proizvodnji mlijeka koji je prije podizanja novog objekta imao 18 muznih krava i 10 rasplodnih junica. N. Bota je vlasnik i vrijednog, netom posve obnovljenog poljoprivrednog voznog parka. Investicija za izgradnju i opremanje farme za muzne krave stoji ga oko 4 mil. kn od čega je 2,6 mil. kn utrošio iz Operativnog programa. Izvođač radova na objektu bio je Unimont iz Slatine, domaće poduzeće koje je podiglo i slijedeće dvije farme:

2. Brlić Dražen, Kapela Dvor 7 odlučio se za staju sistema držanja na kosoj ploči, kapaciteta 55 komada koju je nastanio sa 33 junice HF uvezenih iz Njemačke i 20 komada vlastito uzgojenih junica HF pasmine. Proizvodnjom mlijeka bavi se 10-ak godina a počeo je kupovinom 4 steone junice iz domaćeg uzgoja, kasnije još 10 kom. HF junica iz uvoza i sa vlastitih 18 muznih krava krenuo u izgradnju nove farme vrijedne 2,5 mil. kn.

3.Brlić Zlatko, Kapela Dvor 7a, samo sto metara dalje od brata Dražena podigao je farmu istih karakteristika i napunio ju sa 30 HF junica uvezenih iz Njemačke i 25 vlastitih grla. Proizvodnjom mlijeka bavi se tek 6 godina počevši sa 3 grla iz domaćeg uzgoja kupljena putem kredita da bi potom nabavio još 10 HF junica iz uvoza.

Obje obitelji Brlić krmu spremaju zajedno na oranicama koje su nakon niz neusješnih pokušaja konačno dobili u desetogodišnji najam od općine Lukač.

4. Čorić Robert, Budrovac Lukački 26 podigao je staju za muzne krave sa punim blatnim hodnikom i 130 ležišta a nastanio ju je sa 58 komada HF junica uvezenih iz Njemačke. Investicija je vrijedna oko 4,5 mil.kn. Obitelj Čorić do sada se bavila isključivo ratarskom proizvodnjom.

Na koncu svečano je otvorena i Veterinarska ambulanta Kravaršćan d.o.o. u Breziku b.b.. U skladu sa planiranim povečanjem broja stoke i potrebe kvalitetnog pristupa farmerima podignuta je zgrada sa 400 m2 površine u kojoj djeluje moderno opremljena veterinarska ambulanta za velike i male životinje. Novootvorena ambulata zapošljava 4 djelatnika.

Odsjek HZPSS Virovitičko-podravske županije
Ljubica Kravarščan dipl.ing. agr.; stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis