Radni sastanak UONO-a Vukovarsko-srijemske županije

Na sjednici su bili nazočni članovi i Izvršnog i Nadzornog odbora, koji su na prijedlog Predsjednika jednoglasno donijeli odluku da se natjecanje orača održi 14. srpnja 2007. (subota) u Drenovcima, za što je zatraženo Pismo očitovanje od Općine Drenovci.

Raspravljalo se o načinu određivanja mjesta (domaćinstva) za buduća natjecanja, i o obvezatnoj medijskoj pokrivenosti ove značajne manifestacije kao i o mogućoj organizaciji tiskovne konferencije, da bi se poljoprivrednici što je moguće više animirali i što bolje informirali o namjerama i ciljevima rada udruge i organizaciji natjecanja orača.

Dogovoreno je da se napravi Pred troškovnik u kojem će se predvidjeti svi mogući troškovi na osnovu kojih će se moći tražiti financijska potpora sponzora. Gospodin Darko Juzbašić ispred Županije, informirao je nazočne da je Županija osigurala u Proračunu za 2007. godinu značajna financijska sredstva za potporu ovog natjecanja, i natjecanja na nivou RH.

Spomenuti su i neki „repovi“ iz prošlosti koji terete udrugu, i izražena je dobra volja de se to riješi na zadovoljavajući način. Također je i usuglašeno da se obvezatno nakon završetka te velike manifestacije, što je moguće prije, napravi Rekapitulacija troškova kako bi se mogao pratiti rad udruge.

Uzevši u obzir da Vukovarsko-srijemska županija zauzima značajno mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji RH i da okuplja veliki broj OPG-a, naglašena je i potreba uključivanja sponzora, a posebno „Novocommerce“ koji je i do sada imao sluha za ovakva natjecanja. U daljnjoj raspravi profesor Slavko Landeka je upozorio na potrebu odabira kvalitetne parcele za natjecanje.

Na kraju je zaključeno da se zbog velikog obima poslova i želje za što boljom organizacijom za 14 dana ponovno sastanu Odbori.

Odsjek HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije,
Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr. , stručni suradnik za mehanizaciju

Pripremi za ispis