Opća preporuka o ženama u ruralnim sredinama Odbora UN-a

Uz malobrojne iznimke, po svim rodnim i razvojnim pokazateljima za koje su dostupni podaci, žene u ruralnim područjima na globalnoj su razini u lošijem položaju u odnosu na muškarce u ruralnim područjima, kao i u odnosu na žene i muškarce u gradovima, te su žene u ruralnim područjima u nerazmjerno većoj mjeri izložene siromaštvu i isključenosti. Suočene su sa sustavnom diskriminacijom u pogledu pristupa zemlji i prirodnim resursima.

One snose veći dio tereta neplaćenog rada zbog stereotipnih rodnih uloga, nejednakosti u kućanstvu te nedostatka infrastrukture i usluga, uključujući i one koje se odnose na proizvodnju hrane i rad u području skrbi. Čak i ako su formalno zaposlene, često rade poslove koji su nesigurni, opasni i slabo plaćeni te koje ne pokriva socijalna zaštita. Vjerojatnost da će se obrazovati je manja te su više izložene riziku da postanu žrtve trgovanja ljudima i prinuđene na rad, dječji i/ili prinudni brak te druge štetne prakse. Veća je vjerojatnost da će se razboljeti, biti pothranjene ili umrijeti, te su u osobito nepovoljnijem položaju u odnosu na pristup zdravstvenoj zaštiti.

Također je veća vjerojatnost da će žene u ruralnim područjima na svim razinama biti isključene s vodećih položaja te položaja na kojima se donose odluke. One su nerazmjerno pogođene rodno utemeljenim nasiljem te nedostatkom pristupa pravosuđu i učinkovitim pravnim sredstvima. Očito je da se ne smije zanemariti važnost osnaživanja žena u ruralnim područjima, njihova samoodređenja te položaja u donošenju odluka i upravljanja. U protivnome država ugrožava vlastiti napredak.

Odbor za uklanjanje diskriminacije žena priznaje ključne doprinose žena u ruralnim područjima i žurnu potrebu da se poboljša priznavanje i zaštita njihovih ljudskih prava. U okviru svojih prethodnih zaključnih primjedbi i općih preporuka, Odbor je prepoznao razne načine na koje su žene u ruralnim područjima i dalje suočene s diskriminacijom. U ovoj Općoj preporuci, Odbor pojašnjava obveze država stranaka da osiguraju prava žena u ruralnim područjima, usredotočivši se na članak 14. Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, u kojem se prepoznaje jedinstvena situacija žena u ruralnim područjima i ističu specifične obveze država stranaka u prepoznavanju, promicanju i zaštiti njihovih prava.

Članak 14. jedina je odredba u međunarodnom sporazumu iz područja ljudskih prava koja se osobito odnosi na žene u ruralnim područjima. No, sva prava u okviru Konvencije primjenjuju se na žene u ruralnim područjima, a članak 14. mora se tumačiti u kontekstu Konvencije u cijelosti. Prilikom izvješćivanja, države stranke trebale bi se doticati svih članaka koji imaju utjecaj na uživanje prava žena i djevojčica u ruralnim područjima.

Prema tome, ova Opća preporuka bavi se povezanošću članka 14. i ostalih odredbi Konvencije. Budući da se mnogi Ciljevi održivog razvoja bave situacijom žena u ruralnim područjima, omogućavajući važnu priliku unapređivanja kako pokazatelja procesa, tako i pokazatelja ishoda, specifična namjena ove Opće preporuke jest državama strankama osigurati smjernice za provedbu njihovih obveza u pogledu žena u ruralnim područjima.

Iako je Opća preporuka br. 34 usredotočena na žene u ruralnim područjima u zemljama u razvoju, neke njene komponente također se odnose i na situaciju žena u ruralnim područjima u razvijenim zemljama. Prepoznato je da su žene u ruralnim područjima čak i u razvijenim zemljama suočene s diskriminacijom i izazovima u raznim područjima kao što su gospodarsko osnaživanje, sudjelovanje u političkom i javnom životu, pristup uslugama i iskorištavanje rada radnica migrantica u ruralnim područjima. 

Opća preporuka br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima

Pripremi za ispis