Obavijest voćarima

Šljive su uglavnom završile sa cvatnjom, pregledom bijelih ljepljivih ploča na opažačkim mjestima utvrđen je let i prisutnost šljivinih osica (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava) ta je potrebno izvršiti zaštitu jednim od insekticida: Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC

Aplikaciju insekticidima obaviti po mirnom vremenu nakon što cvatnja u potpunosti završi, cvatući pokrov u nasadu pokositi a zaštitu obavite u doba dana kad pčele ne lete.

 

Nasadi višanja su u fazi puna cvatnja do kraj cvatnje, te je potrebno izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti palež cvijetova i rodnih grana (Monilina laxa) jednim od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Signum i dr

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr