Upravno vijeće

Upravno vijeće

Upravno vijeće Savjetodavne službe imenovano je temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o savjetodavnoj službi („Narodne novine“ br. 50/12 i 148/13). Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu.

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o savjetodavnoj službi („Narodne novine“ br. 50/12 i 148/13) jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici sukladno propisima o radu.

Sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi („Narodne novine“ br. 15/2018) predsjednik i članovi Upravnog vijeća Savjetodavne službe imenovani do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom kao predsjednik i članovi Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe do isteka mandata na koji su imenovani.

U Upravno vijeće Savjetodavne službe imenovani su:
TUGOMIR MAJDAK, predsjednik Upravnog vijeća
prof. dr. sc. MILAN MESIĆ, član Upravnog vijeća
dr. sc. TOMISLAV DUBRAVAC, član Upravnog vijeća
dr. sc. DANKO DEŽĐEK, dr. vet. med., član Upravnog vijeća
Marija Milašin, dipl. ing. agr., član Upravnog vijeća

Dokumenti vezani uz upravno vijeće