MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ribarstvo – Zakonski okvir

Ribarstvo - Zakonski okvir

Morski ribolov – općenito

Zakon o morskom ribarstvu, NN 62/2017, 14/2019

Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske, NN 5/2011

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru o izdanim povlasticama, NN 116/2017, 29/2018, 75/2018, 38/2019

Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu, NN 34/2019

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske, NN 5/2019

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, NN 38/2018, 48/2018, 64/2018, 35/2020

Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, NN 10/2020145/2020

Mali obalni ribolov

Pravilnik o malom obalnom ribolovu, NN 17/2018

Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu, NN 7/2020, NN 3/21

Slatkovodni ribolov

Zakon o slatkovodnom ribarstvu, NN 63/2019

Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu, NN 6/2020

Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu NN 79/20

Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu NN 139/20

Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu NN  82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 34/15, 50/16 i 91/16

Športski i rekreacijski ribolov na moru

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, NN 122/2017, 12/2018, 54/2018, 69/2020, 125/2020

Stručno osposobljavanje

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova, NN 113/2019

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture, NN 56/2018, 22/2019

Plivarice

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom, NN 105/2017, 37/2018, 20/2019

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine, NN 107/2020

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom, NN 18/2019, 101/2019, 115/19, 16/2020; 28/2020; 84/2020141/2020;NN 65/2021

 

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, NN 30/2018, 49/2018, 62/2018, 78/2018, 87/2018, NN 27/21

Koće

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom, NN 104/2015, 89/2016

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom, NN 102/2017, 74/2018, 20/2019

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine, NN 107/2020

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini, NN 101/2020

Naredba o zabrani gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini, NN 48/2018

Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu, NN 65/2021

Dredže

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama, NN 48/2015, 55/2015, 12/2016

Potegače

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, NN 30/2018, 49/2018, 78/2018, 54/2019, NN 27/21

Pasivni alati i posebni načini ribolova

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova, osim članaka 26-30 koji su stavljeni van snage NN 84/2015, 94/2015, 107/2015, 61/2017, 64/2017, NN 30/2021

Obavljanje gospodarskog ribolova ronjenjem

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem NN 30/21

Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine NN 32/2021

Tune i igluni

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) 7/2021

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote, NN 20/2019, 77/2019; 147/2020

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini  12/2021, NN,  42/2021

Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus), NN 61/2018; 41/2020

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote, NN 46/2019, 41/2020; 94/2020; NN 48/2021

Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta NN 22/2021

Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2021. godini NN 53/2021

Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius), NN 4/2017, 51/2017

Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius), NN 3/2018

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius), NN 39/2018, 35/2019; 37/2020;NN 30/2021

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini, NN 37/2021

 

Posebna regulacija ribolova

Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova, NN 125/2020,

Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu, NN 111/2020

Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu, NN 111/2020, NN 37/2021

 

Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini, NN 98/2019

Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline, NN 106/2019; 141/2020

Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini, NN 147/2020,  NN 5/2021

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama, NN 42/2016

Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini, NN 64/2020, NN 57/2021 

Radni odnosi i zaštita na radu

Zakon o radu, NN 93/14, NN 127/2017, NN 98/2019

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima, NN 3/2016, 109/2019

Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, NN 32/2015, 109/2019, 13/2020

Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18

Pravilnik o izradi procjene rizika,  NN 112/14, NN 129/19

Higijena hrane, sljedivost, označavanje

Zakon o hrani, NN 81/2013, 14/2014, 115/2018

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, NN 81/2013, 115/2018

Zakon o veterinarstvu, NN 82/2013, 148/2013, 115/2018

Zakon o državnom inspektoratu  NN 115/2018

Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koja se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša NN 82/2014

Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša NN 118/2009

Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava  NN 68/2015

Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše NN 68/2018

Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna, NN 82/2019; 64/2020

Prva prodaja i vaganje

Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca, NN 113/2019, 45/2020; 66/2020

Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima, NN 50/2019; 47/2020

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta, NN 140/2015

Registracija i odobravanje objekata

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom NN 123/2019, NN 3/21

Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla NN 51/2015, 106/2015, 21/2019

Trošarine – benzin

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, NN 1/2019; 80/20

Upisnik brodova i brodica

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama, NN 13/2020, 52/2020

Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica, NN 13/2020

Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, NN 13/2020

Informiranje potrošača

Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva NN 147/14, NN 137/15, NN 35/17

Organizacije proizvođača

Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija, NN 112/2018, 84/2019

Otpadne vode,

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 26/20

Akvakultura

Zakon o akvakulturi, NN 130/2017, 111/2018; 144/2020

Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, NN 15/2019

Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi, NN 13/2019

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture, NN 8/2019

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru, NN 106/2018

Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 94/2018

Pravilnik o dozvoli za akvakulturu, NN 17/2018

Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture, NN 10/2018

Zdravlje akvatičnih životinja

Zakon o veterinarstvu NN 82/13, 148/13, 115/18

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja  NN 132/14

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1554 od 11. rujna 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2006/88/EZ u pogledu zahtijeva u vezi s nadziranjem i dijagnostičkih metoda

Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja NN 23/10

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za zoniranje i službeno nadziranje u slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja zarazne anemije lososa NN 150/09

Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta NN 5/10

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stavljanje u  promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih  vrsta NN 128/11

Pravilnik o elektroničkom upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu NN 78/10

Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje NN 58/12

Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika NN 88/10