MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Obračun amortizacije za priključni stroj

Obračun amortizacije za priključni stroj

OBRAČUN AMORTIZACIJE PRIKLJUČNI STROJ
Nabavna vrijednost
Preračunata kamata (u slučaju kupovine na kredit)
Ostvarena potpora (u slučaju dobivenih fondova)
Ostatak vrijednosti (%)

Godine starosti / godine rada
Godišnji sati rada
Godišnji broj prohoda/ha (broj ha X broj prohoda)
Potreba sati za obradu 1 ha

Održavanje – koeficijent održavanja
Godišnji utrošak goriva Utrošak (l/h)
Cijena (kn/l)

Godišnji troškovi održavanja Tehnički
Mazivo
Servis

Fiksni troškovi Godišnj trošak u kn
Trošak rada kn/h