MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

News

Ribarstvo, Vijest

Privremena obustava – koće / izmjena pravilnika potegače

U NN br. 100 objavljeno je:

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini.

Pravilnikom se plovilima koja obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom zabranjuje obavljanje ribolova u ribolovnim zonama C, D i E u razdoblju od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata.

Zabrana se ne odnosi na područja u ribolovnoj zoni E, koja su izuzeta od ograničenja:

  1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku
  2. podzona E2.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1803.html

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o  Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Za više informacija pogledajte na poveznici: Privremena obustava-koće 9/10 2021.

U istim NN objavljen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama. Izmjenama i dopunama pravilnika zabranjeno je obavljanje ribolova na pozicijama koje su označene crvenom bojom na karti te je propisana zabrana ribolova potegačom velikog oka od 1. listopada 2021. g. do 26. listopada 2023. godine.

Vlasnicima plovila koji posjeduju važeće Odobrenje za mreže potegače s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2023. godine.

Zahtjev se može predati Ministarstvu poljoprivrede počevši od 1. listopada 2021. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1804.html

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavijest  za proizvođače uljane repice koja je u fazi kotiledona (ovisno o vremenu sjetve). Potrebno je izvršiti pregled usjeva na prisutne štetnike i provesti zaštitu insekticidima protiv štetnika na uljanoj repici (od razvijenog prvog para pravih listova) koji mogu uzrokovati ekonomski značajne štete. Štetnici koji ugrožavaju usjev u ovome dijelu godine su repičina osa listarica, pipe i buhači.

Insekticidi dopušteni za primjenu na uljanoj repici su: Decis 100 EC, DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, SUMIALFA 5 FL,VANTEX, MOSPILAN 20 SG, POLECI, CYTHRIN MAX, MOSPILAN 20 SP, CYCLONE, POLECI PLUS, FASTHRIN 15 WG, FASTHRIN 10 EC, SINDOXA, TRIKA EXPERT. 

Na usjevu za zelenu gnojidbu koji je prijavljen kao Ekološki značajna površina dopuštena je primjena samo sredstava za zaštitu bilja koja su registrirana za primjenu u  ekološkoj proizvodnji.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao, paziti na pčele i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                                

 

                                                                                                         Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima poriluka

Potrebna je preventivna zaštita listova poriluka protiv uzročnika gljivičnih bolesti i štetnika. Od biljnih bolesti mogu se javiti:  Xanthomonas  koju uzrokuje bakterija Xanthomonas axonopodis, gljivične bolesti plamenjača (Peronospora destructor), vršna palež (Phytophtora porri), hrđa (Puccinia porri) i pjegavosti (Alternaria porri) – za razvoj pogoduju oborine, vlaga zraka te niže temperature.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje bolesti na poriluku su: ACROBAT MZ WG (vršna palež), DITHANE DG NEOTEC (plamenjača, hrđa), NATIVO 75 WG (pjegavost lišća, hrđa, vršna palež), NEORAM WG (plamenjača, bakterioze), ORTIVA (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), QUADRIS (vršna palež, pjegavost lišća), SCORE 250 EC (hrđa, obična pjegavost), SIGNUM (pjegavost lišća, plamenjača), ORTIVA TOP (purpurna pjegavost, hrđa), TAZER (plamenjača, hrđa), ZAKEO 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), ZAFTRA AZT 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), AZBANY (hrđa, plamenjača), FANTIC M (plamenjača).

Štetnici koji mog uzrokovati oštećenja na biljkama poriluka su: lisni miner poriluka, tripsi, lukova muha i zemljišni štetnici. Primijećena je pojava stjenica na usjevima. Dozvoljeni insekticidi za primjenu na poriluku su: SCCATTO (trips, sovice pozemljuše), DEMETRINA 25 EC (trips, sovice pozemljuše), DIPEL DF (sovice, moljci), DECIS 2,5 EC (trips, lukova zlatica), KARATE ZEON (lisne uši, sisajući i grizući insekti), VERTIMEC 018 EC (trips), DECIS 100 EC (sovice pozemljuše, duhanov trips), ROTOR SUPER (trips, sovice pozemljuše).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis
Hortikultura, Ratarstvo, Vijest

Održana demonstracija uzorkovanja tla u Jelisavcu

Demonstracijska aktivnost – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021. – Prikaz dijagnostike svojstava tla i pravilno uzorkovanje za agrokemijsku analizu u primjeni ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima – JELISAVAC

Dana 13. rujna 2021. godine u okviru M01 Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. na području Osječko-baranjske županije u Našicama na OPG Kadić Đuro održana je demonstracijska aktivnost – Prikaz svojstava tla i pravilno uzorkovanje za agrokemijsku analizu u primjeni ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima.

Na početku demonstracijske aktivnosti sve prisutne pozdravili su službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Službe za stručnu podršku područne jedinice Osijek te nositelj OPG-a u čijem voćnjaku je u tijeku i berba šljiva.

 

Uvodno je pojašnjena zakonska obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla; od uzimanja uzorka, agrokemijske analize tla na svim površinama upisanim u ARKOD jednakim i većim od 1 ha, određivanja mehaničkog sastava, tumačenja dobivenih rezultata do obveza vođenja evidencije o primjeni mineralnih i organskih gnojiva.

Budući da je zakonskim propisima dana mogućnost uzimanja uzoraka tla i korisnicima (posjednicima) poljoprivrednog zemljišta koji su u obvezi završiti izobrazbu o uzimanju uzoraka tla, ova demonstracijska aktivnost predstavljala je i praktičnu edukaciju u voćnjaku koja je uvijek rado prihvaćena od strane poljoprivrednika.

Za potrebe ispitivanja plodnosti tla u višegodišnjim nasadima uzorci tla se uzimaju na na dubini od 0 do 30 i 30 do 60 cm, a prosječan uzorak tla čine više pojedinačnih uboda sondom (20-25).

Tijekom ove demonstracijske aktivnosti korišten je ergonomski set sondi u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede, sa svrdlom Edelman kombiniranog tipa koje je prilagođeno uvjetima u tlu, stanju vlažnosti i teksturnom sastavu.

Ergonomski set sondi

 

Osim praktične primjene uzorkovanja za potrebe agrokemijske analize tla i preporuke gnojidbe, kroz ovu demonstracijsku aktivnost dodatno je istaknuta važnost odabira proizvodne parcele kod podizanje višegodišnjeg nasada, poznavanju njegovih morfoloških i fizikalnih svojstava s ciljem adekvatne pripreme tla za sadnju. Korisnici su upućeni na dostupne digitalne karte ARKOD preglednika i GEOPORTAL-a gdje se uz ortofoto karte mogu vidjeti i precizne topografske karte s visinskom predodžbom terena koje će poslužiti u pripremi plana sondiranja, boljem razumijevanju podpovršinskih uvjeta u tlu na dubini do matičnog supstrata.

 

Nakon pregleda digitalnih karata i prethodnih agrokemijskih analiza tla koje su provedene u ovom voćnjaku prethodnih godina, demonstrirano je sondiranje do dubine od 200 cm, dijagnosticiran je tip tla iz sondažnih bušotina, opisana su fizikalna svojstva tla (tekstura, struktura, promjene boja uslijed određenih oksidacijsko-redukcijskih procesa u tlu, vodozračni odnosi), prisutnost sekundarnih tvorevina u tlu, dubina kolebanja i zadržavanja podzemne vode te prisutnost karbonata.

Tijekom sondiranja uključili su se i poljoprivredni proizvođači s brojnim pitanjima na koja su odgovarali službenici Ministarstva poljoprivrede budući da su tla na ovom području teksturno teža sa značajnim udjelom praha i gline, slabije humozna i slabo drenirana sa stalnom potrebom poboljšavanja i održavanja vodozračnih odnosa.

S tim u vezi, prezentirana je i operacija unutar M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima od strane službenika Ministarstva poljoprivrede, uvjeti prihvatljivosti i obveze jer se u na ovom području još uvijek nedovoljno koristi. Naglašena je važnost kontinuiranog unosa organske tvari, očuvanja i podizanja biogenosti tla s ciljem održivog gospodarenja proizvodnim resursima.

Na kraju demonstracijske aktivnosti pregledano je i stanje nasada sa stajališta biljnog zdravstva, povela se rasprava o ciljanoj primjeni određenih preparata sredstava za zaštitu bilja u ovoj vegetacijskoj sezoni i dane preporuke zaštite za neredni period.

Pripremili:

Snježana Numanović, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica

mr. sc. Branka Grahovac, viša stručna savjetnica

mr. sc. Ivica Lovrinčević, voditelj Službe

Fotografije: dr. sc. Tihomir Validžić i Darko Kulej, dipl. ing. agr. viši stručni savjetnici

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima salate na otvorenom

Salata u vanjskom uzgoju u intenzivnom porastu. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korjenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korjenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani:

  • siva plijesan: POLYVERSUM, SERENADE ASO, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERENADE ASO, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA
  • bijela trulež : SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERCADIS PLUS, SERENADE ASO, POLYVERSUM, SIGNUM
  • plamenjača: AVI WG, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT MZ WG, ORTIVA, REVUS, POLYRAM DF, ORVEGO, RIDOMIL GOLD R, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, AIRONE SC i drugi dopušteni na stranici http://fis.mps.hr

U slučaju pojave štetnika na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom: RUNNER 240 SC, MOVENTO, APACHE, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ASSET FIVE, AFFIRM i drugi dopušteni.

Odabrani sredstvo potrebno je prilagoditi datumu  berbe salate ! 

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr . Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima kupusnjača na otvorenom

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju, naročito porastom dnevne temperature, te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim žutim i plavim ljepljivim  pločama ili feromonskim mamcima. Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom rasta: kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha (Delia radicum), kupusne stjenice (Eurydema),  kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae).

Pregledom usjeva kupusa utvrđena je velika brojnost kupusnog bijelaca, štitastih moljaca i kupusnog moljca. Dozvoljeni insekticidi za suzbijanje su: FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX, NEEMAZAL-T/S, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, LASER,SUMIALFA 5 FL, BIOBIT WP, DIREKT, AFFIRM, AVAUNT EC, MOVENTO, LEPINOX PLUS, DIPEL DF, TRIKA EXPERT, EXALT 25 SC, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, SCATTO, DEMETRINA 25 EC, DECIS 2,5 EC.

Od fungicida za primjenu na kupusu dozvoljeni su: ORTIVA, ORTIVA TOP, SCORE 250 EC, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, DIFCOR, NATIVO 75 WG, NEORAM WG, ORTIVA, SIGNUM, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSIS, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, SERCADIS PLUS, ARMETIL 25.

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje.  Dozvoljeni insekticidi u kelju: BIOBIT, DIREKT, MOVENTO, ALVERDE LEPINOX PLUS, NEEMAZAL-T/S, EXALT 25 SC.

Dozvoljeni fungicidi u kelju : ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG, SCORE 250 EC, ORTIVA.

Obilaskom nasada cvjetače uočila sam pojavu bolesti prstenasta pjegavost. 

Dozvoljeni fungicidi u cvjetači su: ARGO, DIFCOR, INFINITO, NATIVO 75 WG, ORTIVA, SIGNUM, ORTIVA TOP, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, RIDOMIL GOLD R, CUPRABLAU, Sercadis plus, ARGO, CHROMOSUL 80, KUMULUS, CUPRABLAU Z 35 WG, ARMETIL 25, AZBANY.

Dozvoljeni insekticidi u cvjetači su: FASTAC 10 EC, LASER, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, RITMUS, Affirm, Avaunt EC, SCATTO,MOVENTO,PROMANAL NEU,CLOSER, DEMETRINA 25 EC , LEPINOX PLUS, DIPEL DF, TRIKA EXPERT, GRIAL, EXALT 25 SC.

Suzbijanje kupusnog buhača (U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiću. Rezultat provođenja testa osjetljivosti na području virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                  

                                                                      Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                           e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis
Dopunske djelatnosti, Hortikultura, Prerada, Vijest

3. ocjenjivanje prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla

Poštovani,

S posebnim zadovoljstvom obavještavamo vas da će se treću godinu za redom održati Ocjenjivanje prehrambenih proizvoda prerade biljnog podrijetla. Organizator ocjenjivanja je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, a partneri  Agronomski fakultet  i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Cilj ovog projekta je razvoj prerade na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dizanje opće razine kvalitete proizvoda.

Ocjenjivanje će se održati 30. rujna i 1. listopada 2021. u uredima Ministarstva poljoprivrede, Vukovarska 78 u Zagrebu. Dodjela diploma i proglašenje šampiona u pojedinim kategorijama biti će na 7. Sajmu zimnice i autohtonih proizvoda . Na ocjenjivanje svoje proizvode mogu prijaviti proizvođači koji su registrirani za obavljanje djelatnosti prerade (dopunska djelatnost) te preradu obavljaju u registriranim/odobrenim objektima. U slučaju da proizvođač ima kvalitetan novi proizvod te još nije registrirao preradu može poslati proizvod na ocjenjivanje, proizvod će mu biti ocjenjen ali neće mu se dodijeliti odličje.

Rok za predaju uzoraka je 24. rujna 2021. Scanirane prijavnice molim pošaljite na mail ozren.hrsto@mps.hr  i marko.mraovic@mps.hr

Prijavnicu možete preuzeti prtiskom na poveznicu (kliknite ovdje).

Za Vas organiziramo i  demonstracijsku aktivnost koja će se održati 1. listopada 2021. u našim uredima u Vukovarskoj 78 u Zagrebu sa temom Higijenski standardi u preradi sirovina biljnog podrijetla i edukacija za senzorsko ocjenjivanje prehrambenih proizvoda biljnog podrijetla, gdje će se poljoprivrednike upoznati sa obaveznim higijenskim standardima temeljenim na načelima HACCP sustava, uvođenjem i vođenjem sustava samokontrole: prema vodičima dobre higijenske i proizvođačke prakse. Drugi dio demonstracije se odnosi na edukaciju o senzorskom ispitivanju (ocjenjivanju) proizvoda prerade: edukacijom se želi potaknuti da sami proizvođači proizvoda sirovina biljnog podrijetla (sokovi, džemovi, pekmezi, razne zimnice, umaci, voćna vina, voćne rakije, voćni likeri,…) nauče način razvoja i dorade proizvoda u cilju dobivanja što kvalitetnijeg proizvoda.

Na demonstracijsku aktivnost možete se prijaviti na poveznici Demonstracije – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (savjetodavna.hr)

 

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima uljane repice

Podsjećamo proizvođače uljane repice o mogućnostima suzbijanja korova nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em).  Za suzbijanje mogu se koristiti neki od herbicida navedenih u tablici.

NAZIV SREDSTVA

(Aktiva tvar)

VRSTA KOROVA DOZA VRIJEME PRIMJENE
BUTISAN S

(Metazaklor)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

 U količini 2 l/ha Tretirati treba poslije sjetve a prije nicanja uljane repice.

Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti jednom svake treće godine na istoj površini.

TERIDOX 500 EC

(Dimetaklor)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

 U količini 2 l/ha Primjenjuje se neposredno nakon sjetve, a prije nicanja usjeva
KOBAN 600

(Petoksamid)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 2 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja do 4 razvijena lista uljane repice (BBCH 14)
DUAL GOLD 960 EC

(S-metolaklor)

jednogodišnji travni korovi

 

U količini 1,25 – 1,4 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
REACTOR 360 CS

(Klomazon)

jednogodišnji širokolisni korovi U količini 0,33 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja uljane repice (pre-em)
EFICA 960 EC

(S-metolaklor)

jednogodišnji travni korovi U količini 1,25 – 1,4 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
CLOMATE

(Klomazon)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 0,33 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) i korova
CLEMATIS

(Klomazon)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 0,33 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) i korova
KALIF 360 CS

(Klomazon)

jednogodišnji širokolisni i neki jednogodišnji uskolisni korovi U količini 0,33 L/ha Primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) najkasnije do stadija BBCH 05
KALIF 480 EC

(Klomazon)

jednogodišnji širokolisni korovi

 

U količini 0,15-0,2 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
KALIF MEGA

(Klomazon, Metazaklor)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

 U količini 3 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em), u stadiju razvoja 00-05 prema BBCH skali
TANARIS

(Dimetenamid-p, Kvinmerak)

Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi U količini 1,5 L/ha Primjenjuje se nakon sjetve prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do stadija 8 listova uljane repice (BBCH 10-18)
BRASAN 540 EC

(Dimetaklor, Klomazon)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 2,0 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
SULTAN 50 SC

(Metazaklor)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 1,5 – 2,0 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja BBCH 00 – 07
RAPSAN

(Metazaklor)

Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi U količini 1,5 L/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) (BBCH 00-09) ili nakon nicanja (post-em) do stadija 9 listova uljane repice (BBCH 10-19)

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima uljane repice

Nakon provedene sjetve uljane repice, a prije nicanja kulture moguće je primijeniti zemljišne herbicide koji uspješno suzbijaju jednogodišnje korove. Za primjenu tih herbicida važna je dobra priprema zemljišta i dovoljna količina oborina.

Neki od zemljišnih herbicida koji se mogu primijeniti su:

Dual Gold  960 EC, Efica 960 EC, Butisan SC, Kalif 480 SC, Kalif Mega, Reactor 360 EC, Clomate , Teridox 500 EC, Brasan  540 EC, Rapsan, Sultan 50 SC, Koban 600 i dr.

Optimalni utrošak škropiva je 200-300 l/ha.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

     Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima uljane repice

Krajem mjeseca kolovoza o.g. upućena je obavijest proizvođačima uljane repice o optimalnim rokovima sjetve (30.8. 2021.), te potrebama suzbijanja korova. Sjetva uljane repice je nastavljena i tijekom prve polovice mjeseca rujna, ali u otežanim uvjetima. Naime, u posljednja dva tjedna sadržaj vlage u zemljištu na 7 cm dubine pao je sa 25,9 % na svega 14,7 %, a pritom je temperatura tla na 7 cm dubine porasla u zadnjih sedam dana na 18,2°C! Od početka mjeseca rujna nema značajnih oborina na svim mjernim mjestima u Međimurju (vidi Tablicu 1.), jutra su pritom relativno svježa (npr. uz riječne dolije zadnjih 14 dana u rasponu od 6,4° do 10,9°C), ali su svi rujanski dani sunčani i vrlo topli – s najvišim vrijednostima 23,5°-28,2°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom prve polovice mjeseca rujna 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-14.9.

(do 6.00 h)

Vlaženje lišća (min) 1.-14.9.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka 1.-14.9. Prosječna vlažnost zraka 1.-14.9.
Železna Gora 0,0 mm 0 minuta 17,54°C 71,49 %
Belica 0,0 mm 5 minuta 16,43°C 79,26 %
Mursko Središće 0,8 mm 9.565 minuta 16,01°C 82,83 %
Novakovec 0,0 mm 35 minuta 15,69°C 81,24 %
Kotoriba 0,0 mm 1.525 minuta 15,94°C 76,00 %
Donja Dubrava 0,0 mm 6.280 minuta 16,30°C 74,76 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca rujna u Međimurju očekujemo 87,3 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,7°C!

U naredna tri dana očekujemo još iznadprosječno vruće rujansko razdoblje s najvišim temperaturama zraka 30°C, a osvježenje s oborinama i padom dnevnih vrijednosti na 17°C moguće je krajem ovog tjedna (16.-17.9.)!

Usjevi uljane repice posijani zadnjih dana kolovoza i prvih dana mjeseca rujna relativno su brzo nicali, te se osim kličnih listova razvijaju i prvi pravi listovi! Tijekom rasta i razvoja uljane repice, od momenta nicanja do same zriobe, prisutni su različiti neželjeni organizmi životinjskog podrijetla pa je potrebno stalno pratiti njihovu pojavu, brojnost i na vrijeme spriječiti ekonomske štete. U jesenskom razdoblju najznačajniji štetnici uljane repice su kupusni buhači, repičina osa listarica, repičin crveno-glavi buhač i pipa terminalnog pupa. Ponekad pojavljuju još štete od puževa, kupusne muhe, glodavca i divljači! Tretiranje sjemena uljane repice insekticidima iz skupine neonikotinoida (npr. imidakloprid, tiametoksam), koje se prvenstveno provodilo protiv štetnika ubrzo nakon nicanja (buhači) (do 75 % je umanjilo štete od repičine ose listarice), zabranjena je Uredbom Europske komisije od 24. svibnja 2013. zbog zaštite pčela! Također, u protekle dvije godine s tržišta je povučen i određeni broj insekticidnih djelatnih tvari koji se ranije koristio za folijarno tretiranje usjeva uljane repice (vidi Tablicu 2.)!

Stoga proizvođači uljane repice ujesen moraju redovito pratiti zdravstveno stanje mladih biljčice, prepoznati jesenske nametnike i prema potrebi poduzeti jesensko folijarno tretiranje dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 2. Datumi prestanka dozove i zadnje primjene insekticida koji su bili registrirani za folijarno suzbijanje štetnika uljane repice:

Djelatne tvari Trgovački pripravci Datum prestanka dozvole Krajnji rok za primjenu zaliha
pimetrozin Chess 50 WG 30.4. 2019. 30.1. 2020.
klorpirifos-metil Reldan 22 EC 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-etil Pyrinex EC i CS 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-etil & cipermetrin Chromorel-D, Nurelle-D 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-metil & cipermetrin Daskor 16.2. 2020. 16.4. 2020.
tiakloprid Biscaya OD 03.8. 2020. 03.2. 2021.
tiakloprid & deltametrin Proteus OD 03.8. 2020. 03.2. 2021.

 

Što sa ekološki značajnim površinama (EZP*)?

Poljoprivredni proizvođači koji su putem Agronet jedinstvenog zahtjeva potpora u poljoprivredi za 2021. godinu postrnu sjetvu prijavili kao ekološki značajnu površinu (EZP) ne smiju na tim površinama koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja, izuzev pripravaka koji su dopušteni u ekološkom uzgoju! Postrni i zeleni pokrov su mješavine koje se sastoje barem od dvije kulture navedena kao prihvatljive za ekološki značajne površine, a što je navedeno Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 23/2021) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu (NN 57/2020): primjerice najčešće se uz vrste iz roda Brassica (uljana repica, gorušica, uljna rotkva, rauola i perko) koriste još žitarice (npr. raž, zob, ječam, pšenoraž), trave (npr. talijanski ljulj), leguminoze (grahorice, krmni grašak, crvena djetelina), te facelija ili heljda!

Ako se na ekološki značajnim površinama uzgajaju vrste iz roda Brassica (npr. repica) a napadnuta je opisanim jesenskim štetnicima (npr. buhačima nakon nicanja ili naknadno ličinkama ose listarice) smiju se suzbijati samo pripravcima dopuštenim u ekološkoj proizvodnji!

*ekološki značajne površine (5 %) su obvezno održavani svi poljoprivrednici koji u ARKOD sustavu imaju više od 15 ha oranica!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis