MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

Obavijest za vinogradare!

U nasadima vinove loze zbog vremenskih uvjeta još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao: Teldor SC 500,  Switch 62,5 WG, Cantus WG, i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice a pazeći na karencu pojedinog pripravka  pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience , Kusabi , Collis, Nativo, Topas 100 dr.

U zaštiti protiv plamenjače koristiti pripravke kao: Mankozeb, Polyram DF, Star 80 WP , Folpan i dr.

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka-odraslih oblika) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi te u početak kolovoza  primijeniti i treću zaštitu od američkog cvrčka.  Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku) za sve nejasnoće i pitanja.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest za vinogradare

Obilne oborine sa tučom pogodile su središnji dio naše županije stoga preporučujemo vinogradarima da za dezinfekciju rana od tuče  i protiv plamenjače (Plasmophara viticola) obave pripravcima na osnovi folpeta , Folpan 80WDG, Futura 50WP, Shavit F ili se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra kao što su Bordoška juha, Cuprablau Z, Neoram WG i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti: Chromosul 80, Luna experience, Collis SC i dr.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) koristiti jedan od fungicida: Cantus, Pyrus 400 SC, Switch 62,5WG, Teldor SC 500 i dr. prskajući u zoni grozdova.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu sa FIS-om.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Odvoz ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti će 21.08.2020 u Gundincima, Zagrebačka 146 , Ruris d.o.o. od 9:00 do 13:00

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-Mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nedavne oborine  i nestabilni vremenski uvjeti mogu značajnije pogodovati pojavi i širenju bolesti vinove loze.

Stoga bi je valjalo zaštititi protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice ( Erysiphe necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

Protiv plamenjače se može rabiti jedan od bakrenih pripravaka: Neoram WG ili Nordox 75 WG ili Champion 50 WG, ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv pepelnice se može rabiti jedan od dozvoljenih sumpornih pripravaka: Chromosul 80 ili Cosavet DF ili Kalinosul 80 WG. ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) se može također rabiti jedan od dozvoljenih pripravaka: Cantus ili Pyrus 400 SC ili Switch 62,5 WG ili neki drugi prema Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za spomenutu završnu zaštitu nužno se pridržavati propisane karence rabljenih sredstava.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 20.08.2020. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zbog obilnih oborina koje su u protekla dva dana ovisno o lokalitetu pale na području Dubrovačko-neretvanske županije upućujemo vinogradare na tretiranje protiv uzročnika sive plijesni ( Botrytis cinerea ) u zonu grozda jednim od pripravaka : Switch  62,5 WG (k-21 dan), Luna Privilege ( k-21 dan),Teldor SC 500 (k-21 dan), Geoxe (k-21 dan ), Scala (k-21 dan), Cantus WG (k-28 dana),Pyrus 400 SC (k-28 dana) ili nekim drugim pripravkom :  http://fis.mps.hr/trazilicaszb

 

Lokalitet Količina oborina /l
Potomje 78,6
Čara 21,4
Slivno 59,2
Pojezerje 50,2
Koševo 51,6
Ušće 46,2
Mljet 2,2
Konavle 6,4

 

Za zaštitu od uzročnika plamenjače (Plasmophara viticola) u završnim prskanjima preporučamo uporabu jednog od pripravaka : Curzate B WG,Galben C, Ridomil Gold Plus, Ridomil Gold R ili pripravcima na osnovi bakra : Amaline Flow, Airone SC, Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion 50 WG, Champion Flow, Cuprablau Z,Kupropin, Rame caffaro 32 WP, Cupocaffaro 50 WP, Bordoška juha, A i dr. https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necator) primijeniti jedan od pripravaka: Mystic EC, Nativo WG, Systhane 20 EW, Postalon SC, , Misha 20EW,Indar 5 EW, Talendo, Talendo extra, Collis, Luna Experiance, Dynali EC, Vivando, ili neki drugi registrirani pripravak http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone. Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sakupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 26.08.2020. na parkingu ispred tvrtke  Poljopromet d.o.o.  na adresi Jasenska bb   Opuzen u periodu 14.00 – 16.00.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vladaju vrlo povoljni uvjeti za razvoj i za širenje pepelnice (Erysiphe necator), a  lokalne oborine praćene kišom i jakim vjetrom stvaraju uvjete za razvoj sive plijesni (Botrytis cynerea).Stoga preporučujemo uporabu botriticida – Teldor SC 500,Luna Privilege,Switch 62,5,WG,Cantus ili Pyrus 400 SC,poglavito za rane sorte koje ulaze u fazu mekšanja bobica.

Za zaštitu od pepelnice preporučujemo uporabu pripravaka Domark 40 ME,Indar 5 EW,Topas 100,Nativo  WG, Vivando SC,Folicur EW,Collis  KS ,Luna Privilege,Luna Experience SC ili Dynali.

Za zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola) mogu se uporabiti pripravci na osnovi bakra.

 

Kod odabira pripravaka paziti na broj primjena iste aktivne tvari tijekom sezone kao i na razmak između tretiranja.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sakupljanje ambalaže u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će 26.8.2020.u Sinju,

Put Piketa  24 (Poljoapoteka Hipodrom),od 9:00-11:00 h.i 27.8.2020. u Imotskom,Glavina Donja 373 ((Poljoljekarna Poljopromet d.o.o.),od 8:00-10:00 h.

 

mr.sci.Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima-ambrozija

Podsjećamo sve poljoprivredne proizvođače na zakonsku obvezu o uklanjanja Ambrozije (Ambrosia artemisifolia) sa poljoprivrednih površina (oranica, livada, vrtova i dr.) (NN 72/07). Obveza također  uključuje i rubove parcela, poljske puteve, rubove šuma i dr.

Biljka je jednogodišnja te se širi sjemenim i vrlo je agresivan korov koji cvjeta od srpnja do listopada te u tom periodu zbog izlučivanja polena kod osjetljivih ljudi izaziva jake alergijske reakcije.

Kako biljka ima dugi period cvatnje, a širi se sjemenom suzbijanje se mora provoditi više puta kroz godinu kako ne bi došlo do cvatnje te do daljnjeg širenja biljke sjemenom. Korov se može uništavat mehanički (košnjom, čupanjem) ili primjenom herbicida.

 

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilne oborine su pale unazad dva dana, a prognoze ukazuju na vrlo vjerojatnu pojavnost novih oborina koje stvaraju povoljne uvjete za razvoj bolesti. Stoga je potrebno izvršiti posljednju ovogodišnju zaštitu cjelokupnog trsa.

 

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite korištenjem pripravka na bazi bakra (pažnja: K35 dana) ili koristite neki od kontaktno-sistemičnih pripravaka kraće karence (vidi zadnju preporuku).

U slučaju da je pri zadnjim oborinama bilo i tuče koristite pripravke na bazi folpeta.

 

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Dynali, Luna Privilege, Falcon, Nativo WG, Crystal KS, Luna experienceSC ili Collis SC.

 

Rane sorte koje ulaze u feno-fazu zatvaranja grozda i mekšanja bobica treba zaštiti fungicidom protiv Sive plijesni vinove loze (Botrytis cinerea) jednim od slijedećih pripravaka: Teldor SC 500, Luna Privilege, Switch 62,5 WG, Cantus ili Pyrus 400 SC.

            Savjetujemo da ovu zaštitu obavite odvojeno prskajući trsove samo u zoni grožđa sa jednom do dvije sapnice sa svake strane. Na taj način ćete potrošiti značajno manje pripravka jer je nepotrebno aplikaciju obavljati po cijelom trsu.

 

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na karencu i mogući broj tretiranja istim sredstvom/aktivnom tvari u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama

 

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević        

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Početkom ovog mjeseca najavljeno je sparno vrijeme popraćeno kišnim danima, te bi poljoprivrednici trebali voditi računa o pojavi pepelnice (Uncinula necator). Vrlo bitno je voditi vizualne preglede vinograda. Za borbu protiv pepelnice preporuka je da se koristi jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE SC, DYNALI, KRISTAL KS, COLLIS, KUSABI

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) koristiti pripravke na bazi bakra. Bitno je znati da je primjena bakra ograničena na najviše 3-4 kg čiste aktivne tvari/ha tijekom vegetacije.

Rane sorte vinove loze ulaze u fazu promjena boje/šara te se u naredno vrijeme treba obaviti zaštita protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) sa jednim od fungicida: SWITCH 62,5 WG, GEOXE, PYRUS SC, TELDOR SC 500, CANTUS

Svi posjednici vinograda, dužni su pratiti prisutnost američkog cvrčka u nasadima na području VPŽ, te provoditi njegovo suzbijanje. Dozvoljeni pripravci za suzbijanje spomenutog štetnika su: AVAUNT, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL

VAŽNO !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Uputa vinogradarima o mjerama zaštite u prvoj polovici kolovoza (peta usmjerena zaštita vinograda nakon cvatnje)!

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda proteklo samo trinaest dana (22.7. 2020.)!

 

Nakon 22. srpnja o.g. dominira vruće i vrlo sparno razdoblje, tijekom kojeg smo razdoblja u sedam dana bilježili najviše dnevne temperature s rasponom 28,04° do 32,93°C! Prosječne su vrijednosti dnevne relativne vlažnosti zraka u posljednja dva tjedna u rasponu od 69,07 do 95,53 %. Kiša je padala u danima 22.7., 24./25.7.,  29.7., te ponovno protekle noći (3./4.8.) u ukupnim količinama 119,2 mm! Tuča je djelomično oštetila neke granične vinorodne lokalitete 29. srpnja o.g. (Robadje, Sveti Urban)!

Time je nastavljen trend iznadprosječno sparnog i kišovitog razdoblja koje bilježimo nakon kraja cvatnje vinograda (od 14.6. 2020.)! Tako je proteklog mjeseca srpnja na lokalitetu Železna Gora ukupno izmjereno 142,8 mm oborina, prosječna je mjesečna vlažnost zraka iznosila 73,3 % a zadržavanje vlage u zoni grožđa 2.430 minuta (Trnovčak, vinorodna općina Štrigova, mjerni uređaj “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling).

U naredna dva dana očekujemo nešto svježije vrijeme s najvišim temperaturama zraka 22-25°C i novim mogućim padalinama (10-ak mm), a naknadno ponovno vrlo vruće i sparno s najvišim vrijednostima do 30°C!

Budući smo tek proteklog tjedna zabilježili pet uzastopno vrlo vrućih ljetnih dana (30-32°C) započelo je dozrijevanje vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sortama Pinot crni i Pinot sivi na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak vidljive promjene boja bobica) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 22.7. 2019. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja)!

 

U takvim smo uvjetima prve znakove pepelnice (Erysiphe necator) i plamenjače (Plasmopara viticola) na netretiranoj lozi (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) pronalazili tek nakon 30. lipnja o.g., a naknadno bilježimo vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj ove bolesti! Do jučerašnjeg dana pepelnica (Erysiphe) je na netretiranom grožđu zarazila gotovo 98 % bobica, dok je na netretiranom trsju plamenjača (Plasmopara) uništila 50 % lišća i 65 % grožđa! Naknadno smo na nekim lokalitetima u prvom tjednu mjeseca srpnja o.g. ponovno u najsjevernijim kontinentalnim vinorodnim područjima zabilježili i crnu trulež grožđa (Guignardia bidwelli) u slabije zaštićenim nasadima!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 7.5.-14.7. 2020. (uz prosječni razmak tretiranja 13,8 dana) pepelnica je na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon do 3. kolovoza 2020. zarazila 98 % bobica, a plamenjača uništila više od 50 % lišća i više od 65 % grožđa! U gotovo svim članovima mikro-pokusa do početka mjeseca kolovoza o.g. dobivena je gotovo odlična zaštita protiv plamenjače (Plasmopara), dok protiv pepelnice (Erysiphe) ponovno očitavamo slabiju djelotvornost strobilurina, nekih triazola i kinolina. Njihova učinkovitost na pepelnicu grožđa je značajno veća dodavanjem manjih količina sumpora i meptil-dinokapa, te kalijevih-fosfonata!

 

VAŽNO: Toplo i sparno razdoblje početkom mjeseca kolovoza o.g. još će uvijek pogodovati razvoju kasne plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću (nakon najmlađeg vršnog lišća plamenjača naknadno napada starije lišće, pa u slabije zaštićenim vinogradima do druge polovice mjeseca kolovoza očekujemo potpunu defolijaciju zbog razvoja ove bolesti). Također, naknadno je još uvijek moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

 

Stoga u petoj usmjerenoj zaštiti nakon cvatnje početkom kolovoza nadalje preporučujemo suzbijati plamenjaču (Plasmopara) i pepelnicu (Erysiphe)!

VAŽNO: voditi računa o izboru fungicida zbog moguće produljene karence (K=49-56 dana) njihovih mješavina za vinske sorte grožđa (vidi uputu od 22.7. 2019.)(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

 

U posljednjoj uputi od 22.7. 2019. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Isto je potrebno kako bi se moguće obavilo dodatno tretiranje (samo ako se na jednu ploču tijekom sedam dana krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)! Prvi odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili tek tijekom jučerašnjeg dana (vidi Tablicu 1.), pa u narednom razdoblju svakako preporučujemo pratiti njihovu brojnost redovitim miješanjem žutih ljepljivih ploča!

 

Tablica 1. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 15. srpnja 2019. godine:

 

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
13.7. 0 0 0 0 0 0 0
20.7. 0 0 0 0 0 0 0
27.7. 0 0 0 0 0 0 0
03.8. 0 0 0 0 1 0 0

 

 

Premda prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na fitoplazmatske žutice primjećujemo od druge polovice mjeseca lipnja, tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od kraja mjeseca srpnja o.g.!

 

U „Narodnim novinama“ broj 63/2019. propisana je „Naredba o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“, a u broju 70/2020. donesena je nova „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenje i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“!

 

Stoga već od proteklih nekoliko sezona sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

 

VAŽNO: „Rizični položaji“ na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će „aktivni u prijenosu zlatne žutice“ sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu!

 

Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2020. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2020. i 2019. godine, kao i u loznim rasadnicima!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

 

Aktivni let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je samo na jednom praćenom mjestu u središnjem dijelu vinogorja u prve dvije dekade mjeseca srpnja o.g., te iste više nije potrebo usmjereno suzbijati.

 

U mladim vinogradima sadnje 2020. i 2019. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike krajem srpnja pogodovale su razvoju pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator). U ovoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora. Podsjećamo da je karenca za te pripravke 35 dana. U vinogradima sa vidljivim simptomima pepelnice moguća je primjena fungicida sa kraćom karencom: Luna Experience SC (karenca je 14 dana) ili Dynali (karenca je 21 dan).

 

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnosti od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na napad peronospore osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za sortu.

Radi očuvanja lisne mase i očvršćivanja bobica predlažemo primjenu pripravaka na osnovi

bakra. Za vinske sorte karenca pripravaka na osnovi bakra je 35 dana (radi mogućeg ometanja vrenja). U mladim nasadima vinove loze predlažemo primjenu pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja (prema preporuci od 10. srpnja).

 

Na većini lokaliteta na ranijim sortama grožđa počela je fenofaza „šare“ ili promjena boje bobe. Porastom količine šećera u grožđu raste opasnost od razvoja botritisa ili sive plijesni. U ovoj razvojnoj fazi loze predlažemo  primjenu botriticida: Teldor SC 500 (karenca je 21 dan), Cantus WG (K-28 dana)Pyrus 400 SC (K-28 dana), Scala (K-21 dana), Switch 62,5 WG (K-21dan) ili Geoxe (K-21 dan).

 

Podsjećamo vinogradare na važnost provođenja mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze, koja je utvrđena na dijelu moslavačkog vinogorja.

Zaražena područja  zakonski su definirana „Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)“ (Narodne novine 70/20). Ovom odlukom zaraženo područje proglašeno je na području katastarskih općina: Popovača, Voloder i Gornja Jelenska, dok je sigurnosno područje proglašeno na području katastarskih općina: Gračenica, Mikleuška, Osekovo, Potok, Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Katoličko Selišće i Ruškovica.

Mjere koje u demarkiranim područjima moraju provoditi svi posjednici vinove loze su:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
  • Krčenje zapuštenih vinograda
  • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanusBall)  žutim ljepljivim pločama
  • Suzbijanje američkog cvrčka

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: suzana.slovic@mps.hr