Akvakultura

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Prikupljanje podataka u akvakulturi i preradi za 2018. i 2019. godinu

Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede započela je prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u akvakulturi i riboprerađivačkoj industriji za 2018. i 2019. godinu.

Obrasci za dostavu podataka s uputama objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Uprave ribarstva i dostupni su putem sljedećih poveznica:

          Akvakultura: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5141

          Riboprerađivačka industrija: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5140

Osim putem objave na internetskoj stranici Uprave ribarstva, subjektima u akvakulturi i riboprerađivačkoj industriji obrasce smo dostavili poštom i putem mail adresa.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Projekt Prizefish – treći projektni sastanak

Dana 22. i 23. travnja 2020.  održan je treći projektni sastanak  u sklopu projekta PRIZEFISH – koji je zbog trenutne situacije sa COVID 19  organiziran koristeći sredstva moderne tehnologije. Na sastanku su prisustvovali predstavnici 14 projektnih partnera, suradnici i stručnjaci.

Tijekom prve godine provedbe projekta u svrhu analize postojećeg stanja, upravljanja i sezonalnosti ribolova provedena je preliminarna analiza ribarstva u Jadranskom priobalnom području. Na osnovu dobivenih podataka izrađena su izvješća s detaljnim prikazom tradicionalnih ribolovnih tehnika i aktivnosti za Hrvatsku i Italiju. Provedeni su savjetodavni i konzultacijski sastanci  sa  proizvođačkim organizacijama u Hrvatskoj i Italiji radi odabira zainteresiranih za postupak certifikacije. Prikupljene informacije služiti će za izradu preciznih smjernica kao temeljnog alata za razumijevanje zahtjeva za postupak certifikacije i postizanje standarda održivosti. Izrada smjernica planirana je za kraj druge godine provedbe projekta. Provesti će se socio-ekonomska analiza koja će dati pregled ekonomskog stanja ribarskih subjekata.

Projektni tim Ministarstva poljoprivrede–Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon sastanka u Splitu (16. – 18. rujna 2019.), sudjelovao je na skype sastancima sa LP i ostalim čelnicima WP-a kao i sa hrvatskim partnerima projekta. Ministarstvo poljoprivrede je tiskalo 1000 primjeraka letaka koji su podjeljeni dionicima. Zajedno sa WPL-om surađivalo je na nekim publikacijama kao i u kreiranju objava na društvenim mrežama (Facebook, Linkedin i Instagram) i web stranici projekta. Na sajmu Crofish u Poreču (23.-24. Studenog 2019) i na 24. Susretu ribara u Dubrovniku (7.-9. Studenog 2019.) projektni tim Ministarstva poljoprivredete predstavio je ideju I ciljeve projekta svim zainteresiranim sudionicima.

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji sa Zadarskom županijom i organizacijama proizvođača Omega 3 iz Kali i RZ Istra iz Poreča te OP Bivalvia  iz Italije sudjelovalo u pripremi i izradi izvješća o postojećem stanju prerađivačke industrije ciljanih vrsta. Ministarstvo poljoprivrede provelo je sekundarno istraživanje potencijalnih inovativnih rješenja za preradu koje uključuju sva raspoloživa rješenja prema odabranim ciljanim vrstama, što predstavlja dobru osnovu za početak daljnjih istraživanja. Na temelju dobivenih rezultata raditi će se na daljnjem savjetovanju sektora o mogućim inovativnim rješenjima pri ulovu i preradi. Istražena su i dokumentirana raspoloživa rješenja na tržištu vezana za transformaciju postojećih operativnih i proizvodnih linija u smislu poboljšanja i nadogradnje postojećih proizvodnih procesa. Predložene su promjene pojedinih operativnih postupaka u manipulaciji ribom od broda do pogona,  provedene su analize proizvodnih ciklusa za svaku specifičnu preradu odabranih ribljih vrsta, što bi u slučaju probnih testiranja efekata trebalo pozitivno utjecati na cijeli sektor ribarstva. Odabrane su morske vrste na kojima će se raditi na podizanju kvalitete, produljenju trajanja proizvoda (shelf-life), odgovornom odnosu prema resursima i okolišu, podizanju vrijednosti kroz preradu, te specifičnim inovacijama u sferi pakiranja i promocije.

Tijekom prethodnog razdoblja provedene su planirane aktivnosti uz  prekograničnu suradnju projektnih  partnera, uključivanjem proizvođačkih organizacija i djelatnika u sektoru ribarstva te se kroz razmjenu znanja i iskustava razgovaralo o mogućoj primjeni novih tehnoloških rješenje u izlovu i preradi ribe. Također, naglašena je važnost certificiranja proizvoda ribarstva čime će se potaknuti interes potrošača i veća konkurentnost na europskom tržištu. Tijekom predstavljanja projekta na manifestacijama provedene su ankete  koje će poslužiti kao podloga za pripremu i provedbu istraživanja te analize tržišta i navika potrošača. Ministastvo poljoprivrede koordiniralo je aktivnosti u radnim paketima te sudjelovalo u pripremi anketa.

Sastanak projektnih partnera završio je zaključkom o nastavku planiranih aktivnosti i pripremi predstojećih prekograničnih radionica sukladno mogućnostima zbog trenutne situacije izazvane epidemijom COVID-19. Moguće je prolongiranje planiranih treninga za 23 mjeseca, ovisno o epidemiološkom stanju i preporukama nadležnih službi.

Cilj PRIZEFISH projekta sažet je u krilatici ‘Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo Jadransko more!’

Tihana Šundov, dipl. ing. pomorske tehnologije,
viša stručna savjetnica za ribarstvo

Akvakultura, Ribarstvo, Savjet

Priprema matičnih šaranskih riba za mrijest

Šaran se u našim klimatskim uvjetima mrijesti od kraja travnja do polovine lipnja. U to su vrijeme temperature vode u ribnjacima oko 18 do 20 °C. Optimalne temperature vode ubrzavaju, a niske usporavaju nastanak spolne zrelosti u obaju spolova. Na proces sazrijevanja jajnih i sjemenih stanica nepovoljno djeluju temperaturna kolebanja. Mrijest šarana ne ovisi samo o fiziološkoj zrelosti gonada nego i o ekološkim čimbenicima.

Postoji više različitih metoda mrijesta i uzgoja ličinaka. Neke se metode nisu mijenjale stotinama godina. Pored starijih postoje i novije metode koje se provode u moderno opremljenim valionicama. Unatoč tehnološkom napretku, kontrolirano razmnožavanje šarana treba povjeriti praktičarima koji imaju iskustva u procesu reprodukcije i radu s matičnim ribama.

Držanje matičnih riba

Bez obzira na tehniku koja se provodi, uspješan mrijest šarana postiže se samo pravilno pripremljenim maticama. Zbog toga je zadaća tehnologa osigurati odgovarajuće uvjete za razvoj i sazrijevanje gonada u matica. Do početka sezone mrijesta matične se ribe uzgajaju u manjim ribnjacima. Jedan od bitnih preduvjeta uspješnog uzgoja matica jest pravilna hranidba i gustoća nasada. U ljetnom razdoblju matice šarana treba držati u maloj gustoći (100 do 300 riba·ha¯¹) i što prirodnijim uvjetima. U takvim će uvjetima spolno zrele matice do proljeća biti pripremljene za mrijest.

S hranidbom matica počinje se u proljeće, kada se temperatura vode ustali na 13-14 °C, a provodi se do jeseni, dok temperatura vode ne padne ispod 12 °C. Raspoloživost hrane u ribnjaku može se povećati na dva načina. Jedan je gnojidbom ribnjaka, a drugi je izravnom hranidbom.

Odabir matičnih riba

Na većini ribnjačarstava izbor matica obavlja se iz matičnog jata, konzumne ribe ili nabavkom od drugih ribnjačarstava. Izbor se obavlja na osnovi: tempa rasta, spolnih oznaka, sposobnosti iskorištavanja hrane, otpornosti na bolesti i pogoršane fizikalno-kemijske uvjete vode, randmana, eksterijera, rasporeda ljusaka, građe peraja, građe usta i škržnih poklopaca (fenotipskih osobina).

foto: Boris Župan

 

foto: Boris Župan

Nakon zimovanja, tj. krajem ožujka obavlja se izbor i razvrstavanje matica prema spolovima. Prigodom razdvajanja matičnih riba potrebno je utvrditi njihovo kondicijsko stanje. Nakon toga, do sezone mrijesta mužjaci se drže u jednom, a ženke u drugom ribnjaku. Matice šarana već krajem ožujka trebaju jasno pokazivati spolnu pripadnost. Ženka šarana zbog razvijenih jajnika ima nabubren trbušni dio, a analni otvor je odvojen od spolnog. U mužjaka su prsne peraje, a katkad i glava krajem ožujka blago hrapave. Trbuh im je tvrd, a analni i spolni otvor nisu razdvojeni.

Kada je postignut odgovarajući zbroj temperatura (1100 °C mjereno od 1. siječnja), šaranske matice se prenose u valionicu i nasađuju u bazene, te se obavljaju daljnje pripreme za kontrolirani mrijest.

Usporedo sa pripremama za mrijest na ribnjačarstvu se odvija i agrotehnička priprema rastilišta, objekata u koje će biti nasađene ličinke iz mrijestilišta. Time ujedno započinje nova proizvodna godina na šaranskim ribogojilištima.

foto: Boris Župan

dr.sc. Boris Župan

viši savjetnik specijalist

Izvori:

Bogut I., Horvath L., Adamek Z., Katavić I. (2006.): Ribogojstvo

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Prodaja cjelokupnog ulova s plovila – odgovor na koronavirus

Kao odgovor na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom korona virusom COVID-19, te ograničavanjem rada tržnica i ribarnica, kao i preporuka Stožera civilne zaštite o smanjenom socijalnom kontaktu, Ministarstvo poljoprivrede je predložilo izmjenu i dopunu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca.

Predloženi pravilnik objavljen je u NN broj 45/2020 te je stupio na snagu 10. travnja 2020. godine. Izvršenom izmjenom omogućeno je ribarima da u situacijama ugroze po javno zdravlje ili elementarne nepogode prodaju ribu s ribarskih plovila bez određivanja ukupnog dnevnog ograničenja koje je trenutno propisano u iznosu od 3.000,00 HRK po povlastici/plovilu. Na ovaj način omogućena je prodaja ukupno evidentiranog dnevnog ulova.

Radi zatvaranja ugostiteljskih objekata i otežanog izvoza, došlo je do poremećaja na tržištu proizvodima ribarstva, te je trebalo pronaći druge prodajne kanale kako bi se osigurao opstanak što većeg broja ribara. U novonastalim uvjetima bilo je nužno i osigurati lokalnom stanovništvu kupnju svježe ribe kao nutritivno vrijedne i kvalitetne namirnice.

Potrebno je naglasiti da ova odredba vrijedi samo za vrijeme trajanja epidemije te da sve propisane odredbe o načinu i uvjetima prodaje s plovila ostaju na snazi.

Oni koji se odluče na ovaj način prodaje obavezni su dostaviti podatak ulovu  putem e- očevidnika ili m-očevidnika, kao i o količini i vrijednosti tako prodane ribe. Prodaja je dozvoljena na mjestima i pod uvjetima koje odredi lokalna samouprava ili lučka uprava,  ovisno o nadležnosti u određenom području, uz pridržavanje strogih mjera i odluka Stožera civilne zaštite. Prodaja se mora obavljati sukladno posebnim propisima o sanitarnim i zdravstvenim uvjetima kao i propisima koji uređuju djelatnost trgovine i sigurnost hrane.

U NN broj 47/2020 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima. Razlog izmjena i dopune je što u vrijeme pandemije korona virusom COVID-19 ribari teško pronalaze put do tržišta pa se izmjenom želi omogućiti jednostavnije skladištenje u odobrenim objektima što je omogućeno izmjenom odredbi u Pravilniku kojima se propisuje da vaganje mogu obaviti odobreni objekti koji nisu prvi kupci, te nakon vaganja mogu izraditi potvrdu o preuzimanju za proizvode namijenjene kasnijoj prodaji. Navedenim pravilnikom omogućava se ribarima, koji proizvode ribarstva prodaju na stranom tržištu, primjerice na burzi u Italiji, a nemaju uvjete za vaganje na plovilima i nemaju prvog kupca izvan teritorija Republike Hrvatske koji se može registrirati za vaganje, da mogu obaviti vaganje na našem teritoriju.

Navedenim izmjenama i dopunama pravilnika omogućava se pronalaženje načina za nastavak obavljanja djelatnosti i osigurava zadržavanje radnih mjesta u izvanrednim okolnostima izazvanim epidemijom i poremećajem tržišta.

Voditeljica Službe

Valentina Andrić, mag. ing.

 

 

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Stiže pomoć ribarima, prerađivačima i školjkarima

Ministarstvo poljoprivrede uložilo je maksimalni napor u osmišljavanju mjera ciljane pomoći sektoru ribarstva uslijed gospodarskih usporavanja izazvanih epidemijom COVID-19. Ona su značajno pogodila ribarski sektor i ribarstvo, važnu gospodarsku granu od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, zahvaljujući svojoj stoljetnoj tradiciji te utjecaju na gospodarstvo, zapošljavanje i opstojnost ruralnih i otočnih zajednica. Intenzivna suradnja s EU institucijama i državama članicama rezultirala je paketom mjera predloženim od strane Europske komisije, a koji uključuje potporu za provedbu mjere privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti te dodjelu kompenzacije uzgajivačima slatkovodne i morske ribe te školjaka za privremenu suspenziju ili smanjenje proizvodnje radi epidemije COVID-19.

Privremena obustava ribolova se do sada mogla provoditi isključivo radi bioloških pokazatelja i upravljanja resursima te je ovom izmjenom omogućena provedba ove mjere u periodu od 1. veljače do 31. prosinca 2020. zbog posljedica izbijanja COVID-19. Trajanje takve obustave u ovim okolnostima ne uračunava se u maksimalno moguće trajanje privremene obustave ribolova od 6 mjeseci po plovilu, što je ključno za njezinu provedbu u Republici Hrvatskoj.

U ovoj teškoj situaciji za poljoprivrednike i ribare, izmjenom Uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo omogućena je i dodjela kompenzacije sektoru akvakulture kako bi se umanjili negativni učinci ove krize te su obuhvaćene i mjere vezane uz organizacije proizvođača. Tako je povećan postotak sredstava za provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište s 3% na 12% prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje, a omogućena je i provedba mjere „Potpora za skladištenje“ do 31. prosinca 2020. godine.

Republika Hrvatska bila je jedna od predvodnica zemalja država članica EU i inicijatorica izmjena zakonodavnih okvira EU vezanih uz pitanje dodjele financijskih sredstava pomoći ovome izrazito osjetljivom i pogođenom sektoru. Pod uvjetom da Vijeće i Europski parlament usvoje prijedlog Komisije, a nema razloga da ne bude tako, predložene mjere pomoći će u zaštiti radnih mjesta, očuvanju opskrbe hranom, veće stabilnosti na tržištu, ublažavanju rizika od gubitka te spriječiti najgori scenarij – zatvaranje tvrtki i obrta koje se bave akvakulturom, ribolovom ili preradom. Donošenje ovih izmjena uvelike će pomoći sektoru i pripremiti ga za održivi oporavak, uz druge mjere donesene od strane Vlade Republike Hrvatske i propisa vezanih uz državne potpore sektoru ribarstva.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

E-propusnice za ribare

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 01. travnja 2020. godine izmijenjena je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, od 23. ožujka 2020. godine. Mijenja se način izdavanja propusnica.

Propusnice će se izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu za koji se izdaju. Ako netko od izdavatelja neće biti u mogućnosti izdati, to će učiniti Ravnateljstvo civilne zaštite.

Svi koji su dosad izdali propusnice dužni su sve propusnice zamijeniti e-propusnicama do 5. travnja jer će od 6. travnja napuštanje mjesta boravka bit će moguće samo uz e-propusnice.

Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnice.

Propusnice za ulazak i izlazak iz područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnice odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnik obiteljske medicine i nadležni stožer.

Cijelu odluku pročitajte na OVDJE.

E-Propusnice se izdaju na adresi https://epropusnice.gov.hr, zahtjev se podnosi korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnice prema:

 • Poslodavcu
 • Izabranom liječniku obiteljske medicine
 • Nadležnom stožeru civilne zaštite
 • Pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa
 • Pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku

Ovlaštenici povlastica pravne osobe i obrtnici izdaju e-propusnice na sljedeći način:

 • U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr
 • Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu
 • Odaberite ulaz za poslodavce https://epropusnice.gov.hr/
 • Potvrdite svoje podatke
 • Ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva
 • Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev
 • Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu

Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše 1 sat (tj. u skoro realnom vremenu) biti dostupne MUP u radi provjera na terenu.

Tehnička podršk vezanu uz e-Propusnice dostupna je putem:

 • e-pošta: epropusnice@uprava.gov.hr (0-24 h)
 • Telefon: 0800 8090 (od 8 do 17 sati)

Kako bi se upoznali sa sustavom e-Propusnice i postupkom prijave u sustav, preporučamo vam pogledati sljedeće video-upute:

Voditeljica Službe

Valentina Andrić, mag. ing.

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Obavijest za ribare obrtnike – propusnica

Stupanjem na snagu Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, od 23. ožujka 2020. godine zabranjeno je napuštanje mjesta prebivališta ili stalnog boravišta.

Pravne osobe odnosno poslodavci izdaju, ovjeravaju i potpisuju propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.

Pravne osobe i obrtnici trebaju izdati propusnice sukladno navedenoj Odluci svim zaposlenicima ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.

Odgovorna osoba ili vlasnik obrta dužan je ovjeriti propusnicu svojim potpisom i pečatom tvrtke odnosno obrta.

Ovjerene propusnice se šalju zaposlenicima elektroničkim putem (e-mail) ili drugim komunikacijskim kanalima i aplikacijama (Viber, WhatsApp, Messenger) i vrijede u elektroničkom obliku. Propusnicu je potrebno dati na uvid  policiji i/ ili djelatnicima stožera civilne zaštite.

Zaposlenici su dužni prilikom obavljanja neophodnih poslova izbjegavati izravan međusobni kontakt te provoditi propisane mjere osobne zaštite, te držanje razmaka od najmanje 2 m, a na otvorenom minimalno 1 m.

Propusnicu je potrebno preuzeti u word dokumentu pritiskom na preuzimanje i ispuniti (preuzimanje propusnice) te ispisati i ovjeriti.

 

Voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike

Valentina Andrić, mag. ing.

 

Primjer propusnice:

PROPUSNICA

Temeljem članka II i članka III. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, koja je stupila na snagu 23. ožujka 2020. godine,

Propušta se ______________________________, sa stalnim prebivalištem/boravištem u

___________________________________________________________________________

Razlog odobrenja: ____________________________________________________________

U trajanju od ____________ do _____________

 

Potpis odgovorne osobe:

 

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Obavijest – izvješća o ulovu za ribolov

U proceduri objave je Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i načinu dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru čije se stupanje na snagu očekuje uskoro.

Ovom izmjenom ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov plovilima manjim od 10 m duljine kao i ovlaštenici povlastica za mali obalni ribolov više nemaju obavezu dostave originala izvješća o ulovu osobnom dostavom ili preporučeno poštom.

Izmjene Pravilnika potaknute su trenutnom izvanrednom javnozdravstvenom situacijom zbog epidemije virusa COVID-19, kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio izravan kontakt između ribara i službenika Uprave ribarstva, kao i drugih službenika i osoba u postupku dostave očevidnika i izvješća o ulovu te tako doprinijelo općim mjerama sprječavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja. Ujedno se ovom izmjenom postiže i administrativno rasterećenje za sve obveznike dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, zbog smanjenja troškova i vremena koje bi bilo utrošeno na redovnu dostavu poštom ili osobnom dostavom.

Izvješća se dostavljaju nadležnoj Ispostavi Uprave ribarstva na sljedeće adrese elektroničke pošte:

ribarstvo.pula@mps.hr

ribarstvo.rijeka@mps.hr

ribarstvo.senj@mps.hr

ribarstvo.zadar@mps.hr

ribarstvo.sibenik@mps.hr

ribarstvo.split@mps.hr

ribarstvo.dubrovnik@mps.hr

Osim dostave podataka putem obrasca izvješća, podaci o ulovu se mogu dostavljati putem mobilne aplikacije koja se instalira na mobilni uređaj- mobitel. Ovlaštenici za gospodarski ribolov na moru mogu podnijeti zahtjev za preuzimanje aplikacije za m-očevidnik na e-mail: rmc@mps.hr sa sljedećim podacima:

–     br. mobitela preko kojeg će se dostavljati podaci,

–      ime i prezime odgovorne osobe

–      reg. oznaku i CFR plovila.

Poveznica za dodatne informacije:

https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5102

Valentina Andrić, mag. ing.

Voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Radionice ‘Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva’

Na poziv Ceha za ribarstvo Obrtničke komore Primorsko- goranske i Ličko- senjske županije održane su radionice u Rabu, Malom Lošinju i Novalji. Na radionicama su zainteresirani imali priliku upoznati se sa propisima koji reguliraju stavljanje u promet proizvoda ribarstva, s naglaskom na registraciju i prijavu prvih kupaca na portalu gospodarskog ribarstva – PGR.

Registrirati se treba putem web stranice – https://www.ribarstvo.hr/pgr/

Evidencija o vaganju se ispunjava elektroničkim putem te se uneseni podaci o izvaganim količinama automatski prenose na transportni dokument i u prodajni list. Svi prvi kupci proizvoda ribarstva trebaju izvršiti registraciju na portalu, elektronički ispuniti zahtjev te ga ispisati i podnijeti. Zainteresirani su se upoznali sa zakonskim obvezama kod kupnje plavoperajne tune i igluna prema novom pravilniku koji je nedavno stupio na snagu. Pojašnjeni su potrebni koraci od iskrcaja, vaganja, transporta i prve prodaje, kao i prodaja s plovila.

Radionicu je održala voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike Valentina Andrić, a zainteresiranih je bilo 50-tak, podjednako profesionalnih ribara i ugostitelja na koje se također primjenjuje Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (NN 82/2019).

Zahtjevi za registraciju prvokupaca se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,

Uprava ribarstva,

Ulica Alexandera von Humboldta 4b

10000 Zagreb

 

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike

Valentina Andrić, mag. ing.

 

Akvakultura, Ribarstvo, Vijest

Poziv ribarima na radionicu u Rabu

U četvrtak, 5. ožujka 2020. u Gradskoj vijećnici u Rabu s početkom u 10:00 sati održat će se radionica “Koraci do stavljanja u promet proizvoda ribarstva”. Predavačica na predavanju biti će Valentina Andrić, mag. ing., voditeljica Službe za podršku u korištenju mjera ribarstvene politike pri Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.