Obavijest voćarima

Proizvođače  šljiva savjetujemo da svoje nasade kasnih sorti šljiva zaštite od šljivinog savijača (Cydia funebrana) primijeniti jedan od  navedenih: Coragen 20  SC, Affirm opti, Delegate 250,  Decis 100 EC.

Nasade bresaka i  nektarina kasnijih sorti zaštiti od breskvinog savijača (Cydia molesta) i primijeniti: Coragen 20  SC, Affirm, Affirm opti, Delegate 250,  Decis 100 EC.

U voćnjacima prije primjene insekticida pokositi cvatući pokrov!

VAŽNA NAPOMENA: Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis