Obavijest voćarima

Voćari koji su pretrpili obilne oborine (od 20-50 l/ m²) i  tuču u svojim nasadima, savjetujemo im primjenu fungicida  Captan  WP 50 ili Kastor u kombinaciji s aminokiselinama koji utječu na zacjeljivanje rana na plodovima  i oštećenja na grančicama. To se odnosi na kasne sorte voća.

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka,  informiramo da je na na agroklimatskim stanicama zabilježeno od 20 do 50 litara kiše ovisno o lokaciji, nasade  s oštećenjima od tuče zaštiti  fungicidom :Captan 80 WG,  Captan 50 WP, Kastor,   nasade bez tuče,  savjetujemo ponavljanje  zaštite  protiv  čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG,  Captan 50 WP, Kastor, Scab 80, Alcoban, Polyram DF( dozvola važi do 28.05.2024., krajnji rok  za primjenu zaliha je 28.011.2024.)

 U nasadima višnjama i trešnjama  s pretrpljenom tučom preporučujemo protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) primijeniti Captan WP 50 ili Kastor u kombinaciji s aminokiselinama. Oni nasadi bez tuče, primijeniti samo fungicid.

Proizvođače  šljiva, savjetujemo  da svoje nasade kasnih sorti  koje su imali štete od tuče, zaštite  fungicidom Captan WP 50 ili Kastor  u kombinaciji s aminokiselinama.  Nasade ranijih  sorti dozrijevanja ( s tučom) zaštiti protiv truleži ploda (Monilia fructigena ) primijeniti: Signum, Teldor SC 500, Switch 62.5. u kombinaciji s aminokisrelinama.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača ( Cydia funebrana) primijeniti jedan od  navedenih : Coragen 20  SC, Affirm opti, Delegate 250,  Decis 100 EC.

U voćnjacima prije primjene insekticida pokositi cvatući pokrov!

 U nasadima bresaka i  nektarina koji su pretrpili tuču  preporučujemo primjenu fungicida protiv truleži ploda

(Monilia fructigena) u kombinaciji s amoinokiselinama. Primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500., Signum.

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) Coragen 20  SC, Affirm, Affirm opti, Delegate 250,  Decis 100 EC.  Paziti na karencu za sorte u dozrijevanju!

U voćnjacima prije primjene insekticida pokositi cvatući pokrov!

 VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis