Obavijest proizvođačima kupusa

Vizualnim pregledom u polju opažaju se oštećenja na biljkama u obliku grizotina na listovima od kupusnih buhača i gusjenica.  Pregledom žutih ploča bilježi se jača pojava odraslih oblika druge generacije kupusne muhe i leptira kupusnog moljca (Plutella xylostela), malog sivog leptirića sa svjetlom prugom kad su krila sklopljena.

Ličinke kupusne muhe na tek posađenom kasnom kupusu mogu uzrokovati oštećenja korijena i korijenovog vrata u obliku grizotina i propadanja presadnica, dok na ranom kupusu se ubušuju u glavice. U Republici Hrvatskoj nema registriranog insekticida za suzbijanje ličinki kupusne muhe. Jedina metoda sprečavanja šteta od ličinki je ulov odraslih muha pomoću žutih ljepljivih ploča koje je potrebno postaviti u usjev.

Za suzbijanje kupusnog moljca registrirani su insekticidi:

DIPEL DF (Bacillus thuringiensis subs. Kurstaki, SOJ: ABTS 351). Primjena u količini 0,75-1,0 kg/ha uz utrošak 500-1000 l vode/hektar. Maksimalno 8 primjena u vegetaciji s razmakom od  7 dana.

NEEMAZAL T/S (azadiraktin) –  primjena u količini 3 l/ha uz utrošak 500-800 l vode. Razmak 7-10 dana između tretiranja. Maksimalno 3 primjene u vegetaciji. Karenca je 3 dana.

AZATIN EC (azadiraktin). Primjena u količini 1-1,5 l/ha uz utrošak 800-1000 l vode/ha. Najviše 3 primjene u vegetaciji u razmaku od 7-10 dana. Karenca 7 dana.

LEPINOX PLUS (Bacillus thuringiensis subs. Kurstaki). Primjena u količini 0,75-15 kg/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha, kada gusjenice počnu izlaziti iz jaja.

AFFIRM (emamektin benzoat) – primjena u količini 1,5 kg/ha uz utrošak 200-800 litara vode /ha.  Primjenjuje se od početka razvoja glavica do najkasnije 3 dana pred berbu (BBCH 41-49). Optimalno vrijeme primjene je neposredno pred izlazak gusjenica iz jaja, tj. prije ubušivanja gusjenica u glavice. Maksimalno 3 primjene u vegetaciji. Karenca je 3 dana.

ALVERDE (metaflumizon) – primjena u  količini 1 l/ha u razvojnim fazama kulture BBCH 40-49, uz utrošak 200-400 l/ha vode. Tretiranje treba obaviti na početku napada gusjenica u ranim razvojnim stadijima. Maksimalno 2 primjene u vegetaciji u razmaku 7 dana. K- 3 dana.

EXALT 25 SC (spinetoram). Primjenjuje se u količini 2 l/ha od stadija vidljivih prvih listova do formiranja glavica (BBCH 10-49) i uz utrošak vode 400-800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih ličinki štetnika. Smije se primijeniti jednom tijekom vegetacije. K- 7 dana.

LASER (spinosad). Primjenjuje se u količini 0,4 l/ha, uz najviše 2 tretiranja u vegetaciji u razmaku od najmanje 10 dana. Primijeniti sredstvo nakon odlaganja jaja, odnosno izlaska prvih gusjenica. K- 3 dana.

DECIS 2,5 EC (deltametrin). Primjena u količini 0,3-0,5 l/ha.  Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 7 dana. K- 14 dana.

DECIS 100 EC (deltametrin). Primjena u količini 0,125 l/ha uz utrošak 500 l vode na hektar.

Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 14 dana. K- 7 dana.

DEMETRINA (deltametrin). Primjena u količini 0,5 l/ha uz utrošak 500 l vode na hektar. Primjena od fenofaze 9 listova do razvijene veličine glave (BBCH 19-49). Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 14 dana. K- 7 dana.

DELTAGRI (deltametrin). Primjena u količini 0,3-0,5 l/ha uz utrošak 500 l vode na hektar. Primjena od fenofaze 9 listova do razvijene veličine glave (BBCH 19-49). Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 14 dana. K- 7 dana.

SCATTO (deltametrin). Primjena u količini 0,5 l/hektar. Maksimalno dvije primjene u vegetaciji sa razmakom od 14 dana, K- 7 dan.

ROTOR SUPER (deltametrin). Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha uz utrošak 500 l vode/ha. Najviše 2 primjene u vegetaciji, K- 7 dana.

CYPGOLD (cipermetrin) Primjena u količini 100 ml/ha. Maksimalno 2 primjene u vegetaciji. K- 3 dana.

SHERPA 100 EW (cipermetrin). Primjena u količini 0,3 l/ha uz utrošak 500-1000 l vode na hektar. Primjena od fenofaze razvijenih kotiledona do razvijene veličine glave (BBCH 10-49). Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 21 dan. K- 7 dana.

CYTHRIN MAX (cipermetrin). Primjenjuje se u količini od 100 ml/ha.  Dozvoljene su maksimalno 2 primjene, u razmaku koji ne smije biti kraći od 10 dana. K- 3 dana.

SUMIALFA  5 FL (esfenvalerat) Primjenjuje se u količini 150-200 ml/ha kod pojave prvih znakova napada kada su gusjenice u mlađim razvojnim stadijima. Maksimalno 1 tretiranje u sezoni. Utrošak vode je 200-800 l vode/ha.  K-7 dana.

Većina navedenih insekticidi koriste se i za suzbijanje ostalih štetnika kupusa i kupusnjača (ostale gusjenice, lisne uši, kupusni buhači…).

Sintetski piretroidi (aktivne tvari deltametrin, cipermetrin, esfenvalerat ) zbog širokog spektra djelovanja mogu negativno djelovati na prirodne neprijatelje štetnika. Postoji mogućnost brze pojave rezistentnosti, pa se preporuča koristiti ih naizmjenično s drugim insekticidima. Bolje djeluju na nižim temperaturama, pa treba izbjegavati primjenu na temperaturama iznad 28°C.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis