Obavijest proizvođačima krumpira

Krumpir niče ovisno o temperaturama 3 do 4 tjedna nakon sadnje. Nakon nicanja krumpira do faze zatvaranje redova može se provesti zaštita od korova. Kad vremenske prilike dozvole ulazak u polje potrebno je provesti zaštitu od korova. Herbicide odabrati ovisno o sastavu korovne flore. Radi proširenja spektra djelovanja na korove moguća je i kombinacija dva herbicida.

Za zaštitu od uskolisnih i širokolisnih korova može se  primijeniti jedan od herbicida: SENCOR WG 70, SHARMETRIN, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG, METREX (metribuzin). Primjenjuje se kad je krumpir visine 5-10 cm tj. nakon što razvije 5-8 listova. Primjenjuju se u dozi  0,5-0,75 kg/ha (0,5 kg/ha na srednje teškim tlima, 0,75 kg/ha na težim i humusom bogatim tlima). Zbog naglašene fitotoksičnosti za sunčanih i toplih dana tretiranje treba obaviti u posljepodnevnim satima kad se oporave biljke. Karenca je 42 dana.

SENCOR SC 600  (metribuzin), 0,55 l/ha  u fazi kad su izdanci 5-10 cm.  Ograničenje: dozvoljena je primjena sredstva na tlima u Kojima je udio organskih tvari veći od 1%.

Širokolisne korove suzbija herbicid:

BASAGRAN 480 (bentazon, 1,5-2 l/ha). Primjenjuje se po BBCH skali u fazi 9-14 (do 4. lista). Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Nakon primjene ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama. Kod primjene kod temperatura iznad 25ᵒC može doći do prolazne fitotoksičnosti

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju:

FUSILADE MAX (fluazifop – p- butil, 0,5-2,0 l/ha, K-90 dana). Sredstvo se u krumpiru primjenjuje do pojave cvjetnih pupova (do BBCH 50).

DIPOL (fluazifop-p –butil, 1,25 l/ha, K – 90 dana)

SECURE, WISH TOP (kizalofop-P-etil) Primjena u količini 0,4-1,25 l /ha, K- 35 dana

LEOPARD 5 EC (kizalofop-P-etil)(osim mladi i sjemenski, K-45 dana; 0,8-3,0 l/ha),

GRAMINIS 05 EC (kizalofop-P-etil, K-77 dana, 1,0-3,0 l/ha),

TARGA (kizalofop-P-etil, K-77 dana, 0,5-4,0 l/ha),

PANTERA QT (K-77 dana, kizalofop-etil, 0,8-3,0 l/ha),

QUICK 5 EC (K-56 dana; kizalofop-etil; 1,0-3,0 l/ha)

FOCUS ULTRA (cikloksidim, 1-4 l/ha, K-56 dana)

SELECT SUPER (kletodim, 0,8-2 l/ha, K- 49 dana)

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi:

TAROT 25 DF (rimsulfuron).  Sredstvo se primjenjuje od visine 5 cm do zatvaranja redova.  Sredstvo se ne smije primijeniti u sorti krumpira Salome (TAROT). Može se primijeniti jednokratno (30 g/ha) ili dvokratno 7-10 dana nakon prve primjene (20-30 g/ha). Sredstvo koristiti uz dodatak 0,1% neionskog okvašivača. Primjena u većoj dozi (60 g/ha) kada su prisutni višegodišnji korovi i u kasnijim su fazama razvoja.

PLAZA (rimsulfuron). Primjena nakon nicanja u stadiju rasta bočnih mladica kada je visina biljke 10-20 cm u količini 60 g/ha sredstva. U slučaju nepotpune učinkovitosti i/ili ponovnog ponika korova sredstvo se može primijeniti i drugi puta u količini 30 g/ha Druga primjena 8-15 dana nakon prve.

RIMURON (rimsulfuron)Nakon nicanja u stadiju rasta bočnih mladica kada je visina biljke 10-20 cm u količini 60 g/ha sredstva i dodatak sredstva za poboljšanje učinka HELM SUPFER PLUS u količini 200 ml/ha.  U slučaju nepotpune učinkovitosti i/ili ponovnog ponika korova sredstvo se može primijeniti i drugi puta u količini 30 g/ha sredstva i dodatak sredstva za poboljšanje učinka HELM SUPFER PLUS u količini 200 ml/ha. Druga primjena 8-15 dana nakon prve.

TRAWEL (rimsulfuron). Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kada je krumpir visine 10-20 cm i to 50-60 g/ha + TREND 90 0,1-0,2% jednokratnom primjenom ili razdvojenom primjenom 30 g/ha + 20-30 g/ha + TREND 90 0,1-0,2%. Razdvojena primjena nakon 7-10 dana. Za proširenje spektra djelovanja na sjemenske širokolisne korove sredstvo se može kombinirati s 500 g/ha nekog sredstva na bazi 70% metribuzina, uz pridržavanje svih ograničenja koje važe za metribuzin. Preporuka je kad se herbicidi  kombiniraju ne koristiti okvašivač.

MAGNUM (rimsulfuron)

Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kada je krumpir visine 10-20 cm i to 50-60 g/ha + TREND 90 ili HERBOVIT 90 0,1-0,2% jednokratnom primjenom ili razdvojenom primjenom 30 g/ha + 20-30 g/ha + TREND 90 ili HERBOVIT 90 0,1-0,2%. Razdvojena primjena nakon 7-10 dana.

RINCON 25 SG (rimsulfuron) Primjena nakon nicanja krumpira do zatvaranja redova u količini 60g/ha.

Karenca sredstvima na osnovi rimsulfurona je 42 dana.

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr