Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da u narednom periodu izvrše  zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti ( Phomopsis viticola).

U  fenofazi vunastog pupa prednost dajemo pripravcima na osnovi bakra  (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

Kod pojave prvih listića prednost dati jednom od slijedećih pripravaka:  Polyram DF, Delan PRO, Solfol, Univerzalis.

Da bi se smanjile štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze  (Eriophyes vitis) u fazi vunastog pupa i pojave prvih listića, predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora u malo povišenoj koncentraciji.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Marina.kocijancic@mps.hr