Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane repice na području naše županije koja su u optimalnim rokovima zasijana uljanom repicom, primijećena je pojava repičine ose listarice (Athalia rosae). Na polju su zamijećene pagusjenice crnosive boje koje se hrane lišćem. Štetnik ima tri generacije godišnje, najštetnija je treća generacija čije se pagusjenice hrane lišćem uljane repice. Pojavi pagusjenica pogoduje toplo i suho vrijeme. Preporuka sve koji imaju zasijanu uljanu repicu da izvrše zaštitu protiv repičine ose listarice radi sprečavanja  šteta na usjevima. Prag odluke za suzbijanje 0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².

Registrirani insekticidi za suzbijanje repičine ose listarice na uljanoj repici su: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5FL, Mospilan 20 SG.

 

 

Redovito voditi evidenciju prskanja i čuvati račune o kupljenim sredstvima. Paziti na pčele i oprašivače prilikom tretiranja!

 

  Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
                                                                                                  e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr