Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije na lokalitetima uz more bilježi se jači intenzitet leta maslinine muhe (Bactrocera oleae) dok je na lokalitetima u zaleđu let još uvijek slabog intenziteta.

 

Pregledom uzoraka plodova i dalje se bilježi odlaganje jaja i pojava ličinki. Postotak aktivnih uboda značajno se razlikuje ovisno o uzorku i kondiciji plodova te se kreće od 2 – 10 % (odloženo jaje + ličinka).

 

Preporuča se maslinarima da i dalje redovito prate ulov maslinine muhe na kontrolnim pločama u maslinicima. Ukoliko uoče pojačan let maslinine muhe preporuča se uzimanje uzoraka plodova, pregled istih (100 plodova po lokalitetu). Nakon što se utvrdi postotak zaraze, mjere zaštite prilagoditi dobivenim rezultatima.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

 

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA)

flupiradifuronSIVANTO PRIME

 

Maslinari koji su do sada korislili metodu masovnog ulova, mogu nastaviti sa primjenom iste prema uputama proizvođača. Metoda masovnog ulova ima najbolji učinak ako se upotrebljava na širem području.

Maslinari koji koriste proizvode na bazi kaolina, nakon kiša mogu ponoviti tretman.

 

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

 

 

 

   Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr