Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Kastor, Kaptan 80WG i dr.)

a.t.metiram (Polyram)

Kad zaštite od pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora (pazeći na temperaturu u vrijeme primjene), a ako je prisutan jači napad pripravke kao: Sercadis plus, Luna experience. Na okućnicama ili manjim nasadima moguće je i mehanički odstraniti zaražene grančice.

Zbog ulova i mogućih šteta nastaviti sa zaštitom protiv najznačajnijih štetnika u nasadima jabuke – jabučnog savijača (pripravci Affirm, Coragen 20, Mospilan 20 SP) i minera okruglih mina (Coragen 20).

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Detaljne informacije o SZB mogu se pročitati na https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Za kupovinu SZB imati važeću potvrdu sa bar-kodom.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti (pratiti obavijesti o provođenju akcije prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr