Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da, čim im dozvole vremenske prilike, nastave sa zaštitom svojih nasada protiv uzročnika peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator) jer vremenske prilike pogoduju razvoju istih.

 

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata: Forum star, Sphinx extra 685 WDG, Pergado F, Folpan gold, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum trio, Magma triple ili neki drugi preparat.

 

Protiv pepelnice preporučujemo neki od slijedećih preparata: Nativo 75 WG, Collis SC, Talendo EC, Spirox EC, Dynali EC ili neki drugi preparat.

 

 

Za botritis ili sivu plijesan kod osjetljivih sorata mogu se koristiti: Teldor, Luna privilege, Chorus 75 WG, Geoxe ili neki drugi preparat.

 

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

 

 

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr