Obavijest vinogradarima

Vinova loza na području Šibensko-kninske županije u fazi je intenzivnog porasta i ovisno  o položaju pred cvatnjom ili pred završetkom cvatnje. Tijekom prošlog tjedna na metereološkim stanicama zabilježeni su uvijeti za infekciju i razvoj uzročnika  peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Posebnu pozornost u provođenju zaštite vinove loze u narednom periodu obratiti  da razmaci između prskanja ne prelaze 10 -12 dana. Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati, odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost  dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka:

MIKAL PREMUIM F, MIKAL FLASH, PERGADO F, FOLPAN GOLD, CURZATE F, FANTIC F, MOMENTUM TRIO  i drugi ili kombinirani, FORUM STAR   (peronospora i siva plijesan).

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, DOMARK 40 ME, DYNALI, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TOPAS 100 EC i drugi.

Protiv sive plijesni u vinogradima gdje je završila cvatnja može se dodati jedan od pripravaka:  PYRUS 400EC, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE CHORUS 75 WG, TELDOR SC 500 i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023.

u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje, (Dalmacija vinod.o.o.) od 13:00-15:00.

                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis