Obavijest proizvođačima krumpira

Površine zasađene krumpirima su u fazi nicanja. Nakon nicanja krumpira, pri visini rasta 5-20 cm, još uvijek možete provesti zaštitu krumpira od korova. Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koje imate na proizvodnoj parceli.

Suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u nasadu krumpira visine 5 – 10 cm može se provesti herbicidima: Sencor WG 70, Sharmetrin, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG, Metrex u količini 0,5 – 0,75 kg/ha, Sencor SC 600 u količini 0,55 l/ha. Navedeni pripravci ne smiju se koristiti na ranim sortama krumpira (Jerla i dr.).

Za suzbijanje širokolisnih korova do 4 lista krumpira može se koristiti Basagran 480. Nakon primjene ovog pripravaka ne smije padati kiša barem 6 sati, također je preporuka ne tretirati pri jakim rosama. Kod primjene pri višim temperaturama od 25 ⁰C može doći do prolazne fitotoksičnosti.

U nasadu krumpira visine od 5 cm pa do zatvaranja redova može se primijeniti pripravak Tarot 25 DF, Plaza, Trawel, Magnum WG, Rincon 25 SG uz dodatak 0,1% neionskog okvašivača (Trend ili neki drugi okvašivač) za suzbijanje jedno i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

Kako bi se proširio spektar djelovanja na veći broj korova moguća je primjena Trawela u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina npr. Sencor WG 70, Senco 600, Scorpio 70 WG i dr. (u kombinaciji herbicida preporuka je ne koristiti okvašivač). Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Za suzbijanje travnih korova djelotvorni su pripravci: Focus Ultra, Select super, Fusilade forte, Fusilade Max, Dipol, Secure, Wish Top, Pantera QT, Quick 5 EC, Leopard 5, Targa, Graminis 05 EC. Ne primjenjivati u usjevima mladog i sjemenskog krumpira. Preporuča se uz ove herbicide koristiti okvašivač.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Pripravci su djelotvorniji ako su jednogodišnji travni korovi u aktivnom porastu, do stadija razvoja 5 listova, a višegodišnji u visini 15-20 cm.

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr