Obavijest proizvođačima kukuruza

Ovisno o lokalitetu kukuruz je u fazi 3-4 razvijena lista. Proizvođači koji još nisu proveli zaštitu od korova, a parcele su im zakorovljene mogu provesti zaštitu do faze 8 listova kukuruza (ovisno o kojem se sredstvu radi). Izabrati herbicid ovisno koji korovi zakorovljuju parcelu:

 

CALLISTO 480 SC (mezotrion)- širokolisni i neki uskolisni; u fazi 2 do 6 listova kukuruza (BBCH 12-16)

CAMIX, CAMIX 560 SE  – jednogodišnji uskolisni i širokolisni; u fazi 1-4; BBCH 11-14

HARMONY SX (tifensulfuron – metil) – širokolisni korovi; BBCH 10-16

MOTIVELL, KELVIN 40 SC, NICOGAN 40 OD, NICOSH, TALON, NIC 4 OD, NICO 4 SC, INNOVATE 240 SC,TALISMAN,  MARVEL, MILAGRO, STRECH, VICTUS OD, ASTRAL 40 OD, SOUVERAIN OD  (nikosulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni,  BBCH 12-16 (18)

MOTIVEL EXTRA 6 OD (nikosulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 13-16

TAROT 25 DF, PLAZA,TRAWEL (rimsulfuron) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 11-17

MAGNUM, RINCON 25 SG, TASK 64 WG, PRINCIPAL, 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, RINIDI WG (rimsulfuron + tifensulfuron, nikosulfuron ili dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni; BBCH 12-16

PEAK 75 WG (prosulfuron) – širokolisni; BBCH 13-15

CASPER 55 WG (prosulfuron + dikamba)- širokolisni; BBCH 12-18

SPANDIS (prosulfuron + dikamba + nikosulfuron) – širokolisni; BBCH 12-18

EQUIP (foramsulfuron) – širokolisni i uskolisni; BBCH 12-16

MONSOON ACTIVE(foramsulfuron+tienkarazon-metil)-uskolisni i širokolisn;BBCH 12-16

MUSTANG (florasulam+2,4 D estera) – širokolisni; BBCH 14-15

BASAGRAN 480 (bentazon) – širokolisni korovi, od BBCH 11

BENI (bentazon) – širokolisni korovi, BBCH 14-18

ONYX (piridat) – jednogodišnji širokolisni; BBCH 12-18

TEMSA SC, KIDEKA, MIGHTY, MESI, CORNPROTECT, MAISOTRIONE 100 CS, OSORNO 480, BARRACUDA, FRAXION, CALARIS 400 SC, TONALE, ELUMIS, CYNTEL 51 WG, NIKITA (mezotrion+..) – uskolisni i širokolisni; BBCH 12-18(19)

LAUDIS, LAUDIS WG (tembotrion)- jednogodišnji i višegod. uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-18

CAPRENO (tembotrion+tienkarbazon-metil) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-16

KOBAN 600 (dimetaklor) – jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; BBCH 12-16

DEHERBAN A EXTRA, ESTERON EXTRA 600 EC (2,4-D) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-14

DICOPUR MAX(2,4-D) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 12-16

DICOPUR TOP 464 SL (2,4-D+dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-18

LONTREL 300, CLAP 300 SL, BOSS, LONTREL 72, LONTREL 600, CLIOPHAR 600 SL (klopiralid) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 12-16

STARANE 250, PLUSS, STARANE FORTE, FLUROSTAR 200, FLUXYR 200 EC, HURLER, STARLINE, KEYNYL, NITIDE (fluroksipir)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-16

TOMIGAN 250 EC(fluroksipir)-jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;BBCH 12-15

BANVEL 480 S, KOLO 480 S, CASH 480 SL, MOTIKAN(dikamba) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 13-15

DIMBO 480 SL, OIZYSA 480 SL, KALIMBA, DIPHAR, OCEAL, DICASH, MURAL, JANERO CALLAM, MILAGRO PLUS (dikamba)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; BBCH 11-16(18)

 

Herbicidu dodati  preporučeni okvašivač čime se smanjuje površinska napetost kapljica i omogućuje bolje prianjanje herbicida na korovnu biljku, te bolja učinkovitost sredstva. Primijeniti ih prema preporukama proizvođača.

 

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr