Obavijest voćarima

Od prethodne preporuke za suzbijanje bolesti jabuke i kruške proteklo je više od 7 dana. Prema podacima s agrometeoroloških stanica u periodu od protekla dva dana na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije zabilježene su količine oborina od 15 do 20 mm koje su uzrokovale jaku infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pirina).

Obzirom na količine oborina i zabilježene infekcije vlasnici intenzivnih nasada jabuka i krušaka mogu kurativno zaštiti svoje nasade sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus). Navedeni pripravci imaju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja zaštite protiv fuzikladija navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis