Obavijest ratari –suncokret

U zaštiti suncokreta protiv korova dozvolu imaju slijedeći herbicidi:

Nakon sjetve, a prije nicanja – uskolisni korovi (i neki širokolisni):

a.t. pendimetalin+ dimetenamid  Wing P 3,5-4 l -istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha 1.9.2023.

a.t. S-metolaklor (Dual Gold  960 EC 1-1,4 l/ha pre em)

a.t.S-metolaklor+ terbutilazin (Primextra  TZ Gold 500 SC 4 l/ha pre em ili rani post) UL+ŠL korovi, sredstvo se smije koristiti najviše jedanputa svake treće godine na istoj površini

a.t. petoksamid (Koban 600 2,0 l /ha pre  em),kod tretiranja paziti da je klica još dobro prekrivena zemljom

Jednogodišnji širokolisni korovi (neki uskolisni)

a.t. flukloridon ( Racer 25-EC 2,0-3,5 l/ha,Racer 25 CS)

Nakon nicanja-uskolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji:

a.t.cikloksidim (Focus ultra 1-1,5 l/ha do 3-4 l/ha,post em)

a.t.kletodim (Select super 0,8-1 l/ha , 1,6-2 l/ha post em)

a.t.propakizafop (Agil 100 EC 0,8-1 l/ha – 1-1,5 l/ha , post em)

a.t. fluazifop-P-butil (Fusilade forte 0,8-1 l/ha post em)

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu sa njom. Obratiti pozornost u preporukama na koje korove djeluje izabrani pripravak i u kojoj fazi ga je najbolje primijeniti te dozvoljenu dozu  kao i miješanje sa drugim pripravcima.

Kod kupovine SZB u poljoprivrednim apotekama potrebno je imati potvrdu sa bar kodom.

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis