Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Kako su za sljedeće dane ponovno najavljene veće količine oborina potrebno je obaviti zaštitu u  nasadima jabuke i kruške  protiv  krastavosti (Venturia inaequalis).

Preporučamo da koristite pripravke na  bazi aktivne tvari dodina (ChromodinS-65 ili Syllit 544 SC).

Navedeni pripravci imaju kurativno i preventivno djelovanje a zaštitu treba obaviti kad su dnevne temperature iznad 5° jer pri nižim temperaturama može doći do fitotoksičnosti.

 

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis