Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavještavamo proizvođače uljane repice, da je zbog visokih temperatura

u proteklom razdoblju došlo do pojave korovnih biljaka.

Potrebno je čim dozvole vremenski uvjeti provesti zaštitu protiv korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova upotrijebiti jedan od herbicida: LONTREL 72,  CLAP 300 SL

Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih, travnih korova koristiti:

GRAMINIS 5 EC, FUSILADE MAX, FUSILADE FORTE i dr.

Osim pojave korova na uljanoj repici treba obratiti i pozornost na pojavu repičine proljetne pipe.

Prag štetnosti ili kritičan broj je kada pronađete 1  veliku pipu (Ceutorhynchus napi )na 5 biljaka uljane repice ili kad pronađete 1 malu pipu ( Cutorhynes pallidactylus) na 40 biljaka.

Zaštitu provesti jednim od insekticida: MOSPILAN 20 SG, SUMIALFA 5 FL, DECIS 2,5 EC

Postavljanjem žutih ljepljivih ploča olakšat će te si utvrđivanje praga štetnosti i određivanje trenutka kada treba pristupiti tretiranju.

Sva sredstva koristiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fis-bazom.

Obavezno voditi evidenciju o korištenju SZB, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

 

Marija Kuprešak, dipl.ing. agr

                                                                                       Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Pripremi za ispis