Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Proteklih  7 dana bilježimo dnevne temperature između  10 i 20 °C. Ovakvo vrijeme uvjetuje buđenje vegetacije, tako da je  potrebno pratiti promjene na pupovima  koštičavog voća. Na nekim lokacijama imao pojavu bubrenje pupova na breskvi, ranijim sortama trešnje i šljive.

U fazi  bubrenja pupova na koštičavom voću  nakon obavljene rezidbe i uklanjanja

„ mumificiranih „ zaostalih plodova na stablima moguće je provesti  tretiranje nekim od pripravaka na bazi bakra.

Ovim tretiranjem vrši se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans),

šupljikavosti lista koštičavog voća ( Stigmina carpophila) , paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) , rogača šljive (Taphrina pruni) te bakterijskog raka  koštičavog voća.

Navedena tretiranja potrebno je izvršiti prije najavljenih oborina i bez obzira na najavljeni pad temperatura i to  na lokacijama gdje je krenuo pup jer su infekcije kovrčavosti lista breskve moguće u vlažnim uvjetima i  kod temperatura od 5°C.

Na lokacijama gdje je zatvoren pup pratiti fenofaze i najave meteorologa te prema tome donijeti odluku o tretiranju.

Bakreni pripravci imaju dozvolu za primjenu na koštičavom voću u doba mirovanja vegetacije. Tretiranja  se  mogu provoditi u fenofazi A ( još zatvoreni pup)  , no optimalno vrijeme za suzbijanje kovrčavosti lista breskve je fenofaza B  bubrenje pupa.

Odabir bakrenih preparata izvršiti prema dozvolama koje ćete naći na stranicama Fitosanirtarnog informacijskog sustava: (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)

 U ovom periodu potrebno je izvršiti i pregled na prisutnost : štitastih uši, jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih uši (kritični brojvi):

Jaja crvenog pauka 100jaja / 1 m grančice

Jaja lisnih ušiju 25/ 1 m grančice

Tretiranja potiv ovih štetnika je  moguće  provesti primijeniti kombinaciju nekog od bakrenih pripravaka uz dodatak mineralnog ulja ili koristiti gotove kombinacije prema dozvoli sa Fitosanirtarnog informacijskog sustava (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)

Prilikom tretiranja bakrenim pripravcima temperature zraka trebaju biti iznad  5° C za mirnog vremena  sa što više škropiva.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr