Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške – zimska zaštita

Posljednjim pregledom plantažnih nasada jabuke i kruške u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su nasadi u fenofazi (BBCH 93-95) tj. zelena masa (lišće) je u fazi promjene boje i opadanja. Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja na većini lokaliteta u posljednjih 15 dana zabilježene su višekratno, veće količine oborina (8-16 mm) uz srednje dnevne temperature od 8-10°C. Uz ovakve agrometeorološke uvjete a imajući u vidu kako na vegetativnim izbojcima (grančicama), nakon intenzivnog opadanja listova ostaju otvorene ranice od otpalih peteljki, stvaraju se povoljni uvjeti za prodor patogena u biljno tkivo (Fuzikladij, Erwinia amylovora i dr.). Stoga se u ovoj fenofazi razvoja jabuke i kruške, preporučuje obavljanje kasno-jesenske zaštite nasada.

Za tu namjenu u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog oksida: Nordox 75 WG – u konc. 0,2%; bakarnog oksiklorida: Cuprablau Z 35 WG – u dozi 1,6-1,7 kg/ha, Cuprocaffaro 50 WP – u konc. 0,75%, Neoram WG – u konc. 0,5 – 0,6%, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Lainco – u konc. 0,25-0,3% ili bakarnog hidroksida: Champion Flow SC – u konc. 0,65%, (krajnji rok za primjenu zaliha ovoga pripravka je 01.09.2023.) i dr.

Od ostalih pripravaka za ovu namjenu mogu se koristiti gotovi pripravci s više aktivnih tvari kao što su kombinacije: bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Airone SC – u dozi od 3-4 lit/ha), kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima) ili kombinacija bakarnog hidroksida i parafinskog ulja: (Modro ulje – u konc. 2-3%) i dr.

Navedeni pripravci primjenjuju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha ili više), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji tzv. „kupanje“ stabala. Uz navedene bakarne pripravke (uz izuzetak Modrog ulja), preporučuje se dodavanje pripravaka na bazi parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Prominal neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Plantoil – u koncentraciji 3-4%) u cilju insekticidnog efekta na prezimljujuće oblike štetnih kukaca (jaja i kukuljice lisnih uši, crvenog pauka, lisnih minera i dr.).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu – FIS, u ekološkoj proizvodnji jabuke i kruške za ovu namjenu registrirani su pripravci: Modro ulje, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Airone SC, Cupra i Champion flow SC uz koje se može dodati pripravak na bazi parafinskog ulja. Za mogućnost korištenja ostalih bakarnih pripravaka koji su na tržištu RH registrirani kao gnojiva/ojačivači bilja, ekološki proizvođači moraju se posavjetovati s predstavnicima izabranog kontrolnog tijela ekološke proizvodnje.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr