Obavijest ratarima

Budući da je pri kraju sjetva ozimih žitarica treba voditi brigu o korovima (mišjakinja, jarmen, mrtva kopriva, mišji repak, divlja zob, čestoslavica, slakoperka, ljuljevi, i dr.)  koji niču sada u jesen zajedno sa kulturom, te su značajni jer su kompetitori  za hranjiva, vodu, svjetlo, prostor, i dr.

Ovi  herbicidi mogu se primijeniti  u žitaricama u jesen nakon sjetve a prije nicanja usjeva ili nakon nicanja usjeva, a za dobru djelotvornost trebaju vlagu u tlu i štite usjev jedan duži period.

Preporuča se primjena: PENDUS 330 EC, FUGA DELTA, FILON 8 EC,JURA EC, LEGACY PLUS – protiv jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis