Obavijest proizvođačima kupusa

Nakon dužeg sušnog razdoblja uz vrlo visoke temperature došlo je do promjena vremenskih uvjeta. Tijekom jučerašnjeg dana lokalni pljuskovi uzrokovali su pad temperature zraka, a i u narednih nekoliko dana najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina.

Preporuka je obaviti pregled parcele i prema potrebi provesti mjere zaštite protiv uzročnika bolesti.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris), plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam), rizoktonija  (Rhizoctonia spp.) i trulež korijena (Fusarium spp).

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinu bolest: Bordoška juha caffaro, Neoram WG, Ortiva, Ortiva Top,  Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC,  Difcor,  Score, Signum, Proradix  i dr.

Redovito vršiti pregled svojih parcela na prisutnost štetnika. Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu.

Mogu biti prisutni: kupusni bijelac (Pieris brassicae, Pieries rapae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusne sovice Mamestra spp.), kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

U zaštiti protiv štetnika na kupusu moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinog štetnika: Alverde, Affirm, Cytrin Max, Decis 2,5 EC, Scatto, Rotor Super, Sumialfa 5 FL, Demetrina 25 EC, Exalt 25 SC, Karate Zeon, Laser i dr.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju     tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis