Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je petnaest dana (15.06. 2022.)! U protekla dva tjedna zabilježeno je vrlo vruće, sparno i skoro bez-kišno meteorološko razdoblje! Gotovo svi dani u posljednja dva tjedna imaju najviše dnevne temperature zraka u hladovini >28°C, a posljednjih šest dana te su vrijednosti najčešće u rasponu od 31,0 do 35,9C! Prosječna je lipanjska temperatura na nekim mjernim mjestima već 4,85°C veća od očekivanje mnogogodišnje vrijednosti (npr. Železna Gora)! Svi biljni usjevi i nasadi izloženi su toplinskom šoku, pa je potrebno provoditi navodnjavanje! U narednih 5-6 dana nadalje će biti vrlo vruće i sparno, s najvišim temperaturama zraka u rasponu od 31° do 36°C! U istom razdoblju ne očekujemo značajnije oborine!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika jabučastog voća (jabuke, kruške) u većem dijelu mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 30.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  118,0 mm 5.010 minuta 72,50 % 23,25°C
Belica 110,4 mm 4.760 minuta 76,04 % 21,67°C
Sv.Juraj u Trnju 92,0 mm 3.905 minuta 77,97 % 21,75°C
Mursko Središće 72,0 mm 9.210 minuta 77,62 % 21,72°C
Novakovec 88,6 mm 5.200 minuta 78,67 % 21,42°C
Kotoriba 28,6 mm 4.510 minuta 72,00 % 23,02°C
Donja Dubrava 41,6 mm 11.945 minuta 71,36 % 22,03°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Vrlo je sparno uz visoku prosječnu vlažnost zraka, pritom su dnevne vrijednosti posljednjih deset dana uz riječne doline najčešće u rasponu 69-85 %!

Zdravstveno stanje nasada jabuka očitano u proteklom razdoblju na uzročnike bolesti i uputa: u proteklom je razdoblju na netretiranom dijelu nasada jabuka na različitim su lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Županije u sorata Idared i Zlatni delišes razdoblja zabilježena defolijacija ili prijevremeno otpadanje jače zaraženog lišća od uzročnika krastavosti (Venturia) (otpalo oko 20 % zaraženog lišća) i zvjezdaste pjegavosti (Marssonina) (otpalo 35 % lišća)! U nekim je nasadima dominantna bolest pepelnica (Podosphaera) (zaraženo >90 % lišća) (naročito na osjetljivoj sorti Idared). Visoke temperature, sparina i povremeno jutarnja rosa nadalje pogoduju uzročnicima krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) (u proteklih je 15 dana uz riječne doline zabilježeno 4 uvjeta za sekundarno širenje bolesti – Venturia)!  Od drugih bolesti veća opasnost od pojave i razvoja gorke truleži (Colletotrichum), alternarijska pjegavost (Alternaria) i smeđa trulež (Monilinia) postoji samo u nasadima koji se navodnjavaju kišenjem!

U narednom razdoblju od kraja mjeseca lipnja i početka srpnja započinje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju tretirati sredstvima za zaštitu bilja.

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, toplina i sparina još uvijek pogoduje snažnom sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka! Stoga u ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju krastavost (Venturia), smeđu trulež (Monilinia), sivu plijesan (Botrytis) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). Zadnjih se sezona pojavljuju i “novije” bolesti: alternarijska pjegavost i trulež plodova (Alternaria spp.), a od 2016. u plantažnim nasadima (kod sorata Jonagored, Zlatni delišes) pronalazili smo i zvjezdastu pjegavost (Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

O karenci sredstava za zaštitu bilja naročito voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo sredinom i/ili krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g.!

Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili dodatne trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka ovog mjeseca moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

Tablica 2. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme tijekom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

Zdravstveno stanje nasada jabuka očitano u proteklom razdoblju na štetne organizme: Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) u drugoj polovici lipnja neprekidno traje, a  prve “crvljive” plodove na netretiranim stablima ljetnih sorata jabuka (npr. Bjeličnik) zabilježili smo nakon 7. lipnja o.g. u središnjem dijelu Međimurja (na nezaštićenim stablima u protekla dva tjedna već je otpalo 50 % crvljivih plodova!)! U nasadima jabuke je stalan let breskvina savijača (Cydia molesta) i pojedinih vrsta savijača kožice ploda (npr. Pandemis, Archips)!

U zapadnom i istočnom dijelu Županije na netretiranim se stablima jabuka Idared jače razvijala prezimljujuća populacija moljca kružnih mina (Leucoptera) (mine na netretiranom lišću završile su razvojem), a proteklih tjedan dana započeo je značajniji let odraslih oblika druge generacije ovog štetnika! U ranijim smo uputama naglašavali da u nasadima izraženijeg porasta mladica (ako nije korišten regulator rasta), od štetnih organizama životinjskog podrijetla očekujemo pojačanu brojnost fizioloških nametnika: različitih vrsta uši (Aphis, Eriosoma, Dysaphis)! Porastom temperatura posljednjih tjedan dana ponovno bilježimo pojačanu brojnosti jabučne krvave uši (Eriosoma)!

U narednom razdoblju nadalje je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške protiv najvažnijih tehnoloških  i nekih fizioloških nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (vidi Tablicu 2.)!

U nasadima gdje se jabučni savijač suzbija metodom konfuzije (zbunjivanja), a pokriveni su mrežom protiv tuče, primjena insekticida protiv tehnoloških štetnika jabuke je također preporučljiva (najkasnije krajem lipnja – početkom mjeseca srpnja) (zbog kritične populacije savijača kožice ploda jabuka)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) redovito u ljetnom razdoblju kontrolirati na populaciju ovog nametnika (vidi Tablicu 2.) (naročito u nasadima gdje nisu korišteni specifični akaricidi prema ranijim uputama).  Moguća je pojava i drugih vrsta fito-fagnih grinja (npr. Aculus, Tetranychus)! Visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) koja štete pričinjava u rasadnicima i mladim nasadima gdje se formira rodni volumen (naročito na sorti Idared, Jonagold).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

VAŽNO: TIJEKOM VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM ILI NOĆNIM SATIMA!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tablica 3. Prosječni tjedni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u posljednjih 15 dana o.g.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Pandemis Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 3,5 38,0 19,5 41,5 15,0 0,25

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr