Obavijest vinogradarima

Vinova loza na području županije počela je sa intenzivnijim rastom te su mladice dužine 20 cm i više.

Novi porast potrebno je zaštiti protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom: plamenjača ili peronospora (Plasmopara viticola), i pepelnica (Uncinula necator).

Tijekom idućih nekoliko dana, a radi sprečavanja pojave bolesti preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka:

POLYRAM DF, SOLOFOL, DELAN PRO, FOLPAN 80 WDG, FANTIC F i drugi.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja te preventivno djeluju na pepelnicu: CHROMOSUL 80,  KUMULUS DF, , MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS i drugi.

U vinogradima gdje je na pojedinim trsovima ili sortama uočljiva značajna stagnacija u rastu mladica, cik-cak rast mladica ili su pregledom na naličju lista uočene grinje (koprivina grinja, crveni voćni pauk)  preporuča se primjena jednog od akaricida:  APACHE, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC, ZOOM 11SC, SHOSHI, APOLLO

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis