Obavijest proizvođačima jabuke

Jabukama još uvijek tijekom kišnih dana prijete uvjeti za primarnu infekciju  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Voćarima preporučamo da prate prognozu i prije najavljene kiše obave preventivnu zaštitu.

Za preventivnu zaštitu jabuka  mogu se koristiti fungicidi na bazi kaptana(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

U voćnjacima jabuka gdje su vidljivi simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo uklanjanje zaraženih izboja i primjenu pripravaka Sercadis, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Luna expirience.

Ako se zaštita obavlja nakon kiše i ostvarene infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške preventivnom fungicidu treba dodati sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus) i fenbukonazola (Indar 5 EW). Navedeni sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Zaštita se ponavlja u ovisnosti o količini oborina i porastu lisne mase.

U nasadima jabuka potrebno je pratiti odlaganje jaja i pojavu prvih mina moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) te prema potrebi obaviti tretiranje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis