Obavještavamo proizvođače soje

Soja je fazi nicanja do razvijene prve troliske, zajedno sa rastom soje rastu i korovi. U soji naročit problem mogu stvarati širokolisni korovi, da bismo uspješno riješili problem korova  važno je korove suzbijati u fazi nicanja, a opet vodeći računa o kulturnoj biljci-soji koja mora imati razvijenu prvu trolisku.

Za zaštitu soje od većinom širokolisnih korova korova može se primijeniti jedan od herbicida :Basagran 480, Benta 480 SL, Corum, dr.

Za suzbijanje širokolisni i uskolisnih korova u praksi se dobro pokazala kombinacija herbicidnih pripravaka: Pulsar 40 i Harmony SX, uz dodatak okvašivača. Primijeniti u podijeljenoj ili split aplikaciji.

Za suzbijanje pretežito uskolisnih-travnih korova moguće je primijeniti jedan od herbicida: Focus ultra, Fusilade forte, Agil 100 i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis