Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene preventivne zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je 7 dana. U popodnevnim satima na dan 9. svibnja zabilježeni su lokalni pljuskovi, a na području Volodera i Popovače zabilježena je tuča. U plantažnim nasadima jabuke, gdje je tijekom jučerašnjeg dana zabilježena kiša, u zaštiti protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

U nasadima gdje je zabilježena tuča, radi sanacije nastalih oštećenja, prednost dajemo pripravcima na bazi kaptana.

Na lokalitetima gdje tijekom jučerašnjeg dana nisu zabilježene oborine dovoljna je primjena pripravaka kontaktnog načina djelovanja.

Početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) bilježimo od sredine travnja, a najveću brojnost zabilježili smo u prvim danima svibnja. Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo od 20. travnja na području Siska, a na području Moslavine od 27. travnja. U ovoj razvojnoj fazi minera i savijača moguća je primjena regulatora razvoja: Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis