Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Zbog visokih temperatura i nedostatka oborina kasnilo se sa rokovima sadnje kupusnjače, a posljedice lošijih vremenskih prilika vidljive su u slabijem razvoju biljaka osobito na parcelama bez navodnjavanja. Obilaskom parcela pod kupusnjačama kao i svake godine imamo jaku pojavu  kupusnog moljca (Plutella xylostella) i to svih razvojnih stadija. Bilježi se let  kupusnog bijelca (Pieris spp.), te ponegdje pojava gusjenica. Ovisno o lokaciji  populacija bilježimo i pojavu lisnih ušiju (Aphididae).Od ostalih štetnika potrebno je i dalje pratiti pojavu tripsa (Thysanoptera), štitastog moljca (Aleyrodes beassicae), kupusne buhače (Halticinae), kupusnih stjenica (Eurydema spp.)  te  kupusne lisne sovica  (Mamestra, Autographa).

Potrebno je  i dalje vršiti preglede parcela  i ovisno o pronađenom štetniku i karenci izvršiti tretiranje ,nekim od insekticida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik Dozvole za
ostale kupusnjače
 

Metaflumizon

ALVERDE kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

Kupus, kelj,kelj pupčar,kineski kupus
Klorantraniliprol
Lambda-cihalotrin
AMPLIGO Kupusni bijelac,sovice,kupusni moljac, l. uši brokula
Lambda-cihalotrin  

 

 

KARETE ZEON

 

 

 

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

 

 

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

Bacillus thuringiensis BIOBIT WP

LEPINOX PLUS

DIPEL DF

BATURAD WP

kupusni bijelac

kupusni bijelac, k.moljac, sovice

kupusni bijelac

 

Kupusnjače

 

Povrtne kulture

       
Metoksifenozid RUNNER 240 SC žuta kukuruzna sovica kupusnjače
Alfa-cipermetrin  

 

DIREKT

 

 

FASTAC 10 EC

Krajnji rok za primjenu zaliha                1.5.2022.

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

 

 

DECIS 100 EC

 

 

ROTOR SUPER

RITMUS

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

k.bijelac,sovice,l.uši

Kupusnjače

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

 

 

Kupus

Cvjetača i brokula

Sulfoksaflor CLOSER lisne uši Brokula,glavati kupus, cvjetača
Emamektin

benzoat

AFFIRM kupusni moljac Kupus,brokula,cvjetača
Cipermetrin CYTRIN MAX k.buhač k.moljac,l.uši.kupusari,

tripsi,štit.

Moljac,sovice

Kupus,cvjetača,brokula
 

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL Kupusni moljac,k. bijelac kupus
Spinosad LASER Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

kalifornijski trips

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

kupusnjače

Acetampirid MOSPILAN 20 SG k.sovica,l.uši,k.moljac idr Kelj pupčar
Indoksakarb AVAUNT EC kupusni bijelac,sovica,kupusar Kupus,brokula,cvjetača,kelj pupčar
Spirotetramat MOVENTO Kupusni štit moljac Kupus,kelj,brokula,cvjetača

Kod visokih temperatura može se desiti da neki insekticidi vrlo brzo „ishlape„ te im je skraćen period djelovanja, zbog čega je potrebno češće obilaziti usjeve i pratiti populacije štetnika.

Na  nekim vrstama kupusnjača primijećeni su slabiji simptomi bakterijske tamne trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris), dok su ostali simptomi bolesti slabijeg intenziteta. Od bolesti mogu se javiti :koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), plamenjača kupusa (Peronospora parasitica) i dr. Pojava bolesti ovisi o vremenskim prilikama. Obično visoke temperature ne pogoduju toliko pojavi gljivičnih oboljenje, no potrebno je obavljati preglede i po potrebi izvršiti tretiranje ovisno o dozvoli za pojedinu kulturu i bolest te prošivajući karence. Sve potrebne podatke naći ćete u Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis