Obavijest proizvođačima kupusa

U narednim danima najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina te je preporuka provesti mjere zaštite protiv koncentrične (Alternaria spp.) i prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola). Mogu se primijeniti fungicidi: Zaftra Azt  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

Redovito vršiti pregled svojih parcela na prisutnost štetnika. Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu.

Mogu biti prisutni: kupusni bijelac (Pieris brassicae, Pieries rapae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusne sovice Mamestra spp.), kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

Gusjenice kupusnog moljca (Plutella xyilostella) su sitne, zelene boje, zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. Gusjenice velikog kupusara (Pieris brassicae) su žućkasto zelene sa crnim pjegama i rijetkim dlakama. Nešto manje od njih su gusjenice malog kupusara (Pieris rapae) koje su zelenkaste sa žućkastom prugom. Hrane se mekim dijelovima lista, pa od listova može ostati samo glavna žila.

Gusjenice kupusnih sovica (Mamestra spp.) najčešće su zelene boje, a kako rastu boja im se mijenja od zelene do smeđe. Gusjenica može narasti i do 40 mm. Dok su gusjenice mlade nalaze su između mladih središnjih listova, a štete čine tako što izgrizaju dijelove lista između nervature u obliku manjih ili većih okruglastih rupica. Kada kupus formira glavicu,
gusjenice se zavlače u njenu unutrašnjost i prave veći broj hodnika pri čemu oštećuju unutrašnje listove.

Protiv gusjenica kupusnog moljca primijeniti jedan od insekticida:  Alverde, Affirm, Cytrin Max, Direkt SC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Sumialfa 5 FL, Demetrina 25 EC.

Za suzbijanje kupusnog bijelca, kupusnih sovica mogu se koristiti: Biobit, Baturad, Lepinox Plus, Avaunt, Dipel DF.

Protiv kupusnih sovica dozvoljen je i LASER.

Za suzbijanje lisnih uši mogu se primijeniti insekticidi: Closer, Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Karate Zeon. 

 Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju     tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis