Obavijest vinogradarima

I dalje je potrebno provoditi suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu su: NATIVO WG, TALENDO, VIVANDO, COLLIS SC, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, TOPAS 100 EC, DIFCOR, SYSTHANE 24E, te sumporni pripravci.

Kod primjene sumpornih pripravaka potrebno je paziti na temperaturu zraka koja ne smije prelaziti 25℃, jer može doći do fitotoksičnosti.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC (sredstvima je ukinuta/istekla registracija 04.07.2021., krajnji rok za prodaju zaliha je 4.10.2021., a krajnji rok za primjenu zaliha je 04.01.2022.), POLYRAM DF, FOLPAN 80 WDG, FUTURA 50 WP,  SOLOFOL,  te pripravcima na osnovi bakra.

Prednost dati fungicidima koji su najmanje korišteni.

Važno je pratiti pojavu američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama.  Ako se tijekom mjeseca srpnja utvrdi prisutnost odraslog oblika američkog cvrčka potrebno je krajem srpnja, početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje.

Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD. 

Prilikom primjene insekticida potrebno je pokositi sav cvatući korov i zaštitu provoditi u večernjim satima zbog zaštite pčela.

Ovisno o planiranim rokovima berbe paziti na karence pojedinih preparata.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr