1

Obavijest proizvođačima oraha

Obavijest proizvođačima oraha!

Pregledom feromona i žutih ploča postavljenim na nekoliko lokaliteta u Brodsko-posavskoj županiji uočili smo pojavu  odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis comleta). Muha je crvenkasto smeđe boje,  prepoznatljiva po tri tamne pruge na krilima od kojih je jedna u obliku slova V.

Štete rade ličinke orahove muhe hraneći se lupinom oraha, koja trune, plodovi posmeđe i propadaju, stoga je važno pravovremeno uočiti i suzbiti odrasle muhe kao ne bi došlo do odlaganja jaja i izlaska ličinki.

Za zaštitu se može primijeniti insekticid: IMIDAN 50 WG

Za zaštitu oraha od sive pjegavosti  (Gnomonia leptostyla) primijeniti jedan od slijedećih fungicida: Systhane 20 EW, Signum

Za nasade oraha u kojima se provodi ekološka zaštita, preporučujemo postaviti žute ploče u većem broju, kako bi se ulovom većeg broja ovog štetnika-orahove muhe spriječilo odlaganje jaja i štete od ličinki.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr