1

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva bilježimo visoke ulove breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja pa proizvođačima preporučamo da u narednim danima planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome preporučamo da odabirete insekticide kraće karence ili mikrobiološke pripravke.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova na kasnijim sortama, mogu se koristiti insekticidi Runner  SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC, Insegar 25 WG ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana). Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni!

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) mogu se koristiti insekticidi Delegate 250 WG, Affirm opti (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC (karenca 14 dana).

Na breskvama i šljivama za suzbijanje navedenih štetnika registrirani su i mikrobiološki pripravci bez karence Dipel DF i Lepinox plus.

Zaštitu ne provoditi na sortama koje se beru te ne može proteći karenca (najkraće vremensko razdoblje koje mora proteći od primjene sredstva do berbe plodova)!

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20 EW, Embrelia i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Embrelia, Nativo 75 WG, Systhane 20 EW, Switch,  Chorus 50 WG i Serenade ASO mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za zaštitu od truleži plodova šljive dozvoljeni su Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO bez propisane karence.

Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr. maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.  

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr