Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka  potrebno je provoditi zaštitu od  bolesti krastavosti lista  (Venturia inaequalis) jednim od kontaktnih pripravaka: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Indofil 80 WP, Captan 80 WG, Capatan WP50, Delan 700 WDG, Polyram DF i dr.

U nasadima jabuka  za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristiti pripravke na osnovi sumpora  a gdje je pepelnica jače prisutna preporučujemo primijeniti jedan od: Luna experience, Domark 40 ME ili  Sercadis i mehanički odstranjivati  zaražene vrhove.

Za  suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) može se koristiti jedan od insekticida: Imidan 50  WG, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Affirm opti i dr.

U nasadima krušaka pratimo pojavu kruškine buhe (Psylla pyri) za suzbijanje koristiti pripravke : Mospilan 20 SG, Sumialfa 5 FL, Scatto, Decis 100 EC i dr.

Prije svake upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinutu.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis