Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

U tijeku je presađivanje kasnog kupusa, karfiola i brokule. Za postizanje dobrih prinosa uz optimalnu gnojidbu, pripremu tla potrebno je i provesti odgovarajuće suzbijanje korova.

Za suzbijanje korova dozvolu imaju slijedeći herbicidi: Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

Metazaklor:  Butisan S  (jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Napropamid: Devrinol 45 FL (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kupus, cvjetača)

Pendimetalin: Stomp aqua (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kupus, brokula, cvjetača)

Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kelj pupčar kupus, cvjetača)

Metazaklor: Butisan S, Sultan 50 SC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi: kupus, kelj, brokula, cvjetača, na otvorenom)

Piridat: Lentagran 45 WP (jednogodišnji širokolisni; kupus, kelj pupčar, cvjetača, brokula)

Klopiralid: Lontrel 72 (jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, glavati kupus)

Cikloksidim: Focus ultra (jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: kelj, bijeli kupus, kelj pupčar, kineski kupus)

Obavezno se pridržavati  upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene, dozvole za pojedinu kulturu iz skupine kupusnjača kao i dozacije.

Visoke temperature pogoduju razvoju štetnika, a jedan od najvećih problema na tek presađenom kupusu je pojava kupusni buhača (Phyllotreta spp.) Populaciju ovih štetnika treba pratiti odmah po presađivanju i po potrebi vršiti tretiranja. Do sada je na presadu primijećena pojava kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella), a na ranom kupusu kupusni moljac (Plutella xylostella) tako da je tijekom vegetacije potrebno je stalno praćenje  ovih štetnika. Osim njih na kupusnjačama se  javljaju  (lisne uši, stjenice, tripsi)  pa je potrebno vršiti preglede i po potrebi tretiranje uz praćenje daljnjih obavijesti o potrebi tretiranja.

Za suzbijanje kupusnih buhača koji se javlja i čini štete odmah nakon presađivanja mogu se primijeniti neki od slijedećih insekticida:

Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Cythrin max, Decis 100, Karis 10 CS i dr.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa (Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam)  te  eventualna poja trulež korijena ( Fusariu spp.) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka : Bordoška juha caffaro, Rame caffaro *, Neoram WG, Ortiva, Ortiva top, Difcor, Score ,Signum, Proradix i dr.

*Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020. Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                      Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis